نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی

2 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه در نتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه بیش از پیش به انرژیهای تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق میتوان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی‌های انرژیهای تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژیهای تجدیدپذیر، انتشار دیاکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژیهای تجدید ناپذیر است. به منظور رتبهبندی حامل‌های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری نظرات خبرگان، مجموعه‌ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت‌بندی انرژی‌های تجدیدپذیر متشکل از انرژیهای بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی‌های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه‌های بعدی جای میگیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritize and examine the interrelationships of the share of renewable energy sources in sustainable development

نویسندگان [English]

  • Amrollah Amini 1
  • Hasan Amoozad Khalili 2

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده [English]

Today, energy demand has increased as a result of population growth around the world. Due to the limited fossil energy resources and the problems caused by greenhouse gas emissions, it is necessary to pay more attention to renewable energy, because in this way, the goals of sustainable development can be achieved. Therefore, the purpose of this study is to properly evaluate the performance of renewable energy technologies and also to investigate the relationship between renewable energy, carbon dioxide emissions and sustainable development in Iran and compare with non-renewable energy. In order to rank renewable energy carriers and identify the best type of them for electricity generation in Iran, a multi-criteria decision model has been used. In this regard, by conducting library studies and collecting the opinions of experts, a set of criteria in the form of four dimensions of technical, economic, social and environmental has been determined. Then, using VIKOR approach, renewable energies consisting of wind, hydropower, solar, biomass and geothermal energies are discussed. Findings indicate high priority of wind energy and solar, hydropower, geothermal and biomass are in the next ranks. The results indicate that the effect of positive momentum on the share of renewable and non-renewable energy on sustainable development in Iran is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energy
  • Sustainable Development
  • Prioritization
  • VIKOR