نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر خصوصی‌سازی در صنایع پایین‌دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه‌های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی‌سازی این شرکت‌ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه‌های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده‌اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه‌های عمومی اداری و فروش در شرکت‌های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب‌تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می‌دهد واگذاری این شرکت‌ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Privatization of Iran's Oil Refinery Industries with DID (Fuzzy) Approach

نویسندگان [English]

  • hosein amirrahimi 1
  • Seyyed Shamseddin Hosseini 2
  • Seyyed Mohammad Reza Seyyed Noorani 3
  • Teymour Mohammadi 4
  • Esmaeil Safarzadeh 5

1 Ph.D. Candidate in Economic Sciences, Department of Oil and Gas Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Theoretical Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Theoretical Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, privatization in the downstream industries of oil and gas , has been one of the most important measures taken to change and improve the business environment and remove barriers of production, as well as to implement of the general policies of Article 44 of the Constitution. This study intends to check out eleven variables related to the performance of six companies: Isfahan Oil Refinery, Bandar Abbas Oil Refinery, Tehran Oil Refinery, Lavan Oil Refinery, Shiraz Oil Refinery and Tabriz Oil Refinery by DID (fuzzy) method and compare it with control groups in order to Assess the privatization status of these companies. The results of this study show that two variables out of the eleven variables -, the ratio of general administrative and sales costs to revenues and the number of staff before and after the transfer, were significant for the control group. In other words, the employment situation and general administrative and sales costs in the companies under review were more unsatisfactory than the control group and in this regard, they had poor performance. This shows that in practice, the transfer of these companies has not affected the employment situation, positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran
  • Privatization
  • Oil Refining Industry
  • DID Approach