نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزشی لارستان

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون روابط اقتصادی و مسائل بالقوه زیست محیطی، رابطه رشد اقتصادی با تخریب زیست محیطی مسئله بسیار مهمی است. در این تحقیق چگونگی تأثیر پذیری انتشار دی اکسید کربن (به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد آلودگی) از رشد درآمد سرانه، نوآوری، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و استخراج از منابع انرژی در یک الگوی سیستم معادلات همزمان غیرخطی برای ایران در دوره زمانی (1358-1398) بررسی شده است. با بررسی طیف وسیعی از مطالعات، در کمتر مطالعه داخلی یا خارجی رابطه درآمد سرانه، استخراج منابع اولیه انرژی (نفت و گاز)، تولید انرژی های تجدید پذیر و نوآوری به صورت هم زمان و در قالب 4 معادله غیر خطی و خطی مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است. همچنین روش بهینه سازی چند هدفه و کاربرد آن برای برآورد معادلات هم زمان در الگوهای اقتصاد سنجی به منظور برآورد الگوی تحقیق بسط داده شده است. برای اقتصاد ایران نتایج نشان می‌دهد که نوآوری نتوانسته است تاثیر معناداری بر کاهش انتشار آلودگی داشته باشد. همچنین، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تاثیر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن نداشته است. از طرفی، وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس با وجود منابع انرژی اولیه، انرژی های تجدید پذیر و نوآوری برای اقتصاد ایران تأیید شد و ایران بر اساس برآوردها در قسمت صعودی این منحنی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simultaneous Effect of Innovation, Renewable Energy Consumption and Primary Energy Resources on Pollution (Case Study: Iranian Economy)

نویسنده [English]

  • Ali Hossein Ostadzad

Faculty of Larestan University

چکیده [English]

Due to importance of economic relations and environmental potential issues, the relationship between economic growth and environmental degradation are very important issue. Therefore, understanding the relationship between GDP growth, consumption and extraction of fossil fuels, use of renewable energy and CO2 emissions in the Iranian economy are very important for sustainable development. In this study we try to investigate how CO2 emissions (as the main cause of pollution) are affected by "per capita income growth", "innovation", "renewable energy consumption" and "extraction from non-renewable energy resources" in a model with four equations (for Iran in period 1979 to 2019). By reviewing the wide range of studies, the framework that developed in this paper has not been investigated in domestic or international studies. On the other hand, in this research, for estimating nonlinear simultaneous equations, multi-objective optimization method and its application for estimating simultaneous equations in econometrics has been developed. (This method can be a way to estimate nonlinear simultaneous equations in future studies). The results showed, innovation activities have not been able to have a significant effect on reducing pollution emissions for Iranian economy. Also we found, the consumption of renewable energy has not had a significant effect on reducing pollution emissions. Also, the existence of the Kuznets environmental hypothesis was confirmed and Iran be in the upward part of this curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energy
  • Innovation
  • Primary Energy Resources
  • Multi-objective optimization method
  • simultaneous equations system