نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی‌های پاک،‌ توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، ‌رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می‌پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه‌های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی‌اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی‌های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، همزمان موجب افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن گردیده است. پروژه‌های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه‌های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه‌های موردنیاز برای تامین مالی پروژه‌های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The interrelationship of clean energy, development of domestic and foreign capital, economic growth and environmental quality in a selection of developing countries with the Generalized Method of Moments

نویسندگان [English]

  • azita Sheikhbahaie 1
  • saeed Daei-Karimzadeh 2
  • sara ghobadi 3

1 PHD Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

This study examines the interrelationships of clean energy, domestic and foreign capital, economic growth and environmental quality in a group of developing countries during the 1995-2018. In this regard, GMM method has been used. To estimate the impact of domestic and foreign capital development, three different indicators such as foreign direct investment, stock markets and credits allocated to the private sector have been used.

The results show that the increase of clean energy by one to two percent, the emission of carbon dioxide by four and the increase of foreign direct investment by one percent have increased the economic growth. On the other hand, economic growth, while increasing clean energy consumption by an average of 11 percent, has also increased carbon dioxide emissions. Despite the positive mutual relationship between clean energy and economic growth, fossil fuels are still used more in the selected countries. Clean energy projects have lower efficiency and higher financing than other energy supply projects. Therefore, in developing countries, due to lack of enough capital, few investment is made in these projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Development
  • Clean Energy
  • Economic Growth