نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده

کمبود منابع مالی، یکی از معضلات رایج در انواع مختلف پروژه‌ها است که می‌تواند تکمیل آنها را به تأخیر انداخته و در مواردی نیز به واسطه‌ طولانی شدن پروژه، در توجیه‌پذیری پروژه ایجاد تردید نماید. یکی از راهکاری مواجهه با این معضل، راه‌اندازی زودهنگام بخشی از پروژه با هدف کسب درآمد و استفاده از منابع مالی حاصل برای تکمیل پروژه است. در این مطالعه مدل بهینه‌سازی توسعه، تولید و انتقال میادین نفت و گاز به گونه‌ای توسعه داده شده است تا جریان نقدی حاصل از تولید زودهنگام مدل‌سازی گردد و اثرات حاصل از این راهکار در یک نمونه موردی ارزیابی شده که نمایانگر امکان تکمیل سریع‌تر پروژه‌ها و همچنین بهبود چشمگیر در ارزش خالص فعلی بوده است. تحقیق انجام‌شده کاربردی، آزمایشی، میدانی و بلندمدت است. رویکرد مورد استفاده، مدل‌سازی ریاضی خطی است که تحت نرم‌افزار GAMS پیاده‌سازی و با استفاده الگوریتم CPLEX حل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling Cash Flow of Early Production in Optimization of Oil and Gas Development, Production, and Transmission

نویسندگان [English]

  • Zohreh Jalali
  • Majid Shakhsi-Niaei

Department of industrial engineering, Yazd University

چکیده [English]

Lack of financial resources is a common dilemma in various types of projects which can result in project delays and, in some cases, can threaten project feasibility. One of the remedies for these situations is early production where a part of the project will be completed and commissioned. In this paper, a development, production, and transmission optimization model for oil and gas fields is extended to consider early production cash flows. A case study is analyzed which showed sooner completion of projects and also a significant improvement in the total net present value of considered projects. This research is applied, experimental, field, and long-term. A linear mathematical model is developed which is solved in GAMS software using the CPLEX algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and gas field development
  • Production planning
  • Transmission planning
  • Mathematical Modeling
  • Early production
خبرگزاری ایلنا، (1396). https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-602430.
زاهدی وفا، م. م.، فتح‌زاد، ف. (1396)، «همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک»، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، شماره 14(28)، صفحات 172-153.s
Aboudi, R. and Hallefjord, A. and Helgesen, C. and Helming, R. and Jørnsten, K. and Pettersen, A. S. and Raum, T. and Spence, P. (1989), “A mathematical programming model for the development of petroleum fields and transport systems.”, European journal of operational research, No. 43(1), pp. 13-25.
Azadeh, A. and Shafiee, F. and Yazdanparast, R. and Heydari, J. and Keshvarparast, A. (2017), “Optimum integrated design of crude oil supply chain by a unique mixed integer nonlinear programming model”, Industrial & engineering chemistry research, No. 56(19), pp. 5734-5746.
Demeulemeester, E. L. Herroelen, W. S. (2002), “Project scheduling: A research handbook”, Kluwer academic publishers, USA.
Haugen, K. K. (1991), “Possible computational improvements in a stochastic dynamic programming model for scheduling of off-shore petroleum fields”, PhD thesis, Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway.
Haugen, K. K. (1996), “A Stochastic Dynamic Programming model for scheduling of offshore petroleum fields with resource uncertainty”, European journal of operational research, No. 88(1), pp. 88-100.
Hellemo, L. and Midthun, M. and Tomasgard, A. and Werner, A. (2013), “multi-stage stochastic programming for natural gas infrastructure design with a production perspective. In: stochastic programming: applications in finance, energy, planning and logistic, edited by Gassmann”, H.I. & Ziemba, W.T., World scientific series in finance, 259-288.
Johansen, G. R. (2011), “Optimization of offshore natural gas field development, MSc Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Norway.
Jørnsten, K. O. (1992), “Sequencing offshore oil and gas fields under uncertainty”, European journal of operational research, No. 58(2), pp. 191-201.
Nygreen, B. and Christiansen, M. and Haugen, K. and Bjørkvoll, T. and Kristiansen, Ø. (1998), “Modeling Norwegian petroleum production and transportation, Annals of operations research, No. 82(1), pp. 251-268.
Shakhsi-Niaei, M. and Iranmanesh, S.H. and Torabi, S.A. (2013), “A review of mathematical optimization applications in oil-and-gas upstream & midstream management”, International journal of energy and statistics, No. 1(2), pp. 143-154.
Shakhsi-Niaei, M. and Iranmanesh, S.H. and Torabi, S.A. (2014), “Optimal planning of oil and gas development projects considering long-term production and transmission”, Computers and chemical engineering, No. 65, pp. 67-80.