نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور

چکیده

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی‌محور برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌رود. از آنجا که بستر فعالیت‌های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان‌ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه‌گیری کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای تحت سناریوهای سیاست‌گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه‌ریزی بلندمدت جایگزین‌های انرژی (LEAP) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضة انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی‌های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه‌ریزی)، 5/123 میلیون تن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation and Analysis of Supply and Demand Management Scenarios of Iran's Energy System to Reduce Environmental Impacts Using LEAP

نویسندگان [English]

  • SHAKER MOHAMADI 1
  • ali emami meibodi 2
  • AMIRHOSEIN FAKEHI 3

1 ILAM UNIVERSITY

2 faculty of Economics . Allameh Tabataba'i university

3 Energy expert of the country's fuel consumption optimization company

چکیده [English]

Today, in most countries, especially developing countries, economic growth is at the heart of planning. Since the place of economic activity is the environment, unfortunately, growth has had unfortunate consequences for the human environment. The main objective of this study is to measure the reduction of environmental pollutants and greenhouse gas emissions under policy-making scenarios compared to the reference scenario. The research method in this study is using the scenario analysis method based on Long Term Alternatives Planning Model (LEAP). The research findings show that by designing demand-side and supply-side management scenarios, meaning that replacing renewable energies and electricity in place of fossil fuels (crude oil and natural gas), reducing the amount of environmental pollutant emissions for the year 1420 (year horizon) 2014 (Year Zero Planning) is 123.5 million tonnes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply and Demand Scenarios
  • Energy System
  • Environmental effects
  • LEAP Modeler
اشراقی، هادی و ملکی، عباس و وکیلی، علی (1392)، «شبیه‌سازی تقاضا و عرضة حامل‌های انرژی تا سال 2035 در ایران با استفاده از مدلساز LEAP»، پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی، سال اول، شماره 3، صفحات 136-113.
اقبالی، محمدرضا و رحیمی‌مقدم، کامران و آقابراری کاظمی، محمدعلی (2015)، «برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، سناریوسازی و مدل‌سازی حامل‌های انرژی و زیربخش‌های آن براساس ترازنامه ‌انرژی و ماتریس‌های تبدیل با استفاده از نرم‌افزار leap»، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوترMay (30-31), Kermanshah, IRAN.
امامی‌میبدی، علی و حیدری، کیومرث (1391)، «بررسی تبدیل نیروگاه‌های گازی ساده به چرخة ترکیبی و تأثیر آن بر میزان مصرف سوخت‌های فسیلی»، پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعة پایدار)، 12سال دوازدهم، شماره سوم، صفحات 46-25.
پورکاظمی، محمدحسین و ابراهیمی، ایلناز (1387)، «بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 34، صفحات 71-57.
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (https://www.cbi.ir).
تارنمای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (www.ifco.ir).
تارنمای مرکز آمار ایران (https://www.amar.org.ir).
ترازنامه انرژی کشور (1393).
ترازنامه هیدروکربوری کشور (1394).
شیروی، عبدالحسین (1390)، «تأثیر پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32، صفحات 230-205.
عبدالرحمانی، وفا و فرزانه، آرش و تورج، انوری (1393)، «برنامه‌ریزی انرژی بر مبنای نیروگاه‌های بادی توسط نرم‌افزار LEAP برای 20 سال آینده»، دهمین همایش بین‌المللی انرژی. 5-4 شهریور.
غفاری، هادی و مولایی، محمدعلی و سوسن، محمد (1395)، «تأثیر مصرف انرژی بادی بر رشد اقتصادی و انتشار 2CO»، فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال دوم، شماره 3، صفحات 253-229.
فرزانه، آرش و هوشیار، نفیسه و پوربافرانی، الناز و محمدی اردهالی، مرتضی (1392)، «برآورد تقاضای انرژی در 20 سال آینده با سناریوهای مصرف توسط نرم‌افزار LEAP»، اولین همایش ملی انرژی‌های نو و پاک، 5 اردیبهشت.
کچویی، محمدصادق و عمیدپور، مجید.(1395)، «تحلیل سناریو درباره پتانسیل کاهش گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید برق ایران با استفاده از مدلساز LEAP». نشریه انرژی ایران، دوره 19، شماره 3، صفحات 116-101.
محمدی اردهالی، مرتضی و امیرنکوئی، کمال و صدری، آریا (1390)، «بررسی اثر روش‌های مدیریت در بخش‌های تقاضا و عرضه بر برنامه‌ریزی انرژی بلندمدت در ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره‌ی 31، صفحات 120-85 .
محمدی، شاکر (1398)، «شبیه‌سازی ترازنامه انرژی ایران و محاسبه آثار زیست محیطی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بلندمدت»، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، شاکر و امامی میبدی، علی و جوان، افشین و فاکهی، امیرحسین (1397)، «شبیه‌سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریوهای مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل‌ساز LEAP»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شمارة 29، زمستان 97، صفحات 129-103.
نظری، روح‌اله و مهدوی عادلی، محمد حسین و دادگر، یداله (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دورة 1392-1353»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 21، صفحات 60-47.
وزارت نیرو ـ دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی (http://pep.moe.gov.ir).
Blanchard, Jean and Fisher, Stanley (1989). Lectures on Macroeconomics, first edition, The Mit press.
European Academics (EA) and National Advisory Council (2011), "Concentrating solar power: its potential contribution to a sustainable energy future", November 2011, Available in:w.w w.easac.eu.
LEAP user guide version (2011), Stokholme Environment Institute, first draft, www.energycommunity.org, www.eia.gov, www.iea.org/statistics
National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2010), "Cost and Performance Assumptions for Modeling Electricity Generation Technologies", Golden Press, Colorado.
Ozer, B. Gorgun, E. Incecik, S (2013) "The scenario analysis on CO2 emission mitigation potential in the Turkish electricity sector: 2006–2030", Energy, 49, 395-403
Romer, David (2012), Advanced Macroeconomics, fourth Edition, McGraw-Hill.
Shahinzadeh, H. and Hasanalizadeh. A. (2016), "Long- term Energy Planning in IRAN usin LEAP Scenarion: Using Combined Heat and Power (CHP)", Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation (ICREDG)
United Nations (2009), "Word Population Prospects 2008 Revision", United Nations. New York, USA. http://esa.un.org/ wpp/unpp /panel_ population. htm
United States Energy Information Administration (2009), International Energy Outlook 2009. Washington, DC. http://www.eia.doe.gov/ oiaf/ieo/ https://www.energyinformation.ir/
Vincent Emodi, N. Comfort Emodi, C. Saratu Augusta Emodi, A (2017) "Energy policy for low carbon development in Nigeria: A LEAP model application", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.68, pp.247-261
Wang, Y. and Gu, A., (2010), "Recent development of energy supply and demand in China and energy sector prospects through 2030", Energy Policy, vol. 39, pp.6745-6759
Yophy, H. and Jeffrey, B.Y. and Chieh- Yu, P. (2010), "The long- tern forcaste of Taiwan ̓s energy supply and demand: LEAP model application", Energy Policy, vol. 39, pp. 6790-6803