نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام

2 Ilam University

10.22054/jiee.2021.53479.1761

چکیده

گاز طبیعی به دلیل دارا بودن مزیت‌های زیست‌محیطی در سیاست‌گذاری‌های مصرف انرژی جایگاه ویژه‌ای نسبت به سایر حامل‌های انرژی دارد. همچنین در بین بخش‌های مختلف مصرف‌کننده انرژی در کشور، سهم بخش خانگی از مصرف گاز طبیعی بیشتر از سایر بخش‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل می‌باشد. برای این منظور از داده‌های استان خوزستان در طی دوره 1367 تا 1397 استفاده و با کمک روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تخمین معادلات انجام شد. محاسبه کشش‌های خود  قیمتی با استفاده از مدل مقید و غیر مقید نشان داد، تمامی این کشش‌ها منفی بودند به طوری که در مدل مقید و غیر مقید مقدار کشش خودقیمتی گاز طبیعی 92/0- و 9/0- می‌باشد. همچنین بررسی کشش درآمدی گاز طبیعی در مدل غیر مقید و مقید مثبت و به ترتیب 9608/0 و 9613/0 می‌باشد و نشان‌دهنده این است که گاز طبیعی در سبد خانوار کالایی ضروری محسوب می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Natural Gas Demand Function in the Home Sector of Khuzestan Province: An Almost Ideal Demand System

نویسندگان [English]

  • Zahra Rafiei 1
  • Ali Sayehmiri 2

1 . M.A student in Economics, Ilam University

2 Ilam University

چکیده [English]

Natural gas has a special place in relation to other energy carriers due to its environmental advantages in energy consumption policies. Also, among the various energy consuming sectors in the country, the share of the domestic sector in natural gas consumption is higher than that of other sectors. The aim of this study was to investigate the function of natural gas demand using an almost ideal demand system. For this purpose, the data of Khuzestan province during the period of 1988-2018 were used and the equations were estimated with the help of seemingly unrelated regression methods. The Calculation of intrinsic price elasticities using constrained and non-constrained models showed that all these elasticities were negative. So that in the constrained and non -constrained model, the intrinsic price elasticity of natural gas is 0.92 and 0.9. Also, the study of natural gas income elasticity in the non -constrained and constrained models is positive and 0.9608 and 0.9613, respectively, and indicates that natural gas is an essential commodity in the basket of Khuzestan households

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas Demand
  • Regression Seems Unrelated
  • Price and Income Elasticities
آخوندزاده، طاهره و راغفر، حسین و شیرین بخش ماسوله، شمس‌اله (1388)، «آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل‌های انرژی (1385-1376) (در بخش‌های حمل و نقل و مسکن ایران)»،  نشریه رفاه اجتماعی، دوره 10،شماره 36، صفحات 287-255.
اشراق‌نیا جهرمی، عبدالحمید و ایقانی یزدانی، روح‌الله (1387)، «مدل‌سازی مصرف گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، و بررسی امکان جانشینی گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی در ایران»، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45، صفحات 75-65.
امینی، صفیار و فخرحسینی، سیدفخرالدین (1388)، «طرح تحقیقاتی بررسی و تعیین حداقل معیشت خانوارهای شهری استان کردستان»، نشریه مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 1، صفحات 114-94.
بزازان، فاطمه و موسوی، میرحسین و قشمی، فرناز (1394)، «تأثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی)»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، شماره 14، صفحات 32-1.
دشتی، نادر و کشاورز حداد، غلامرضا و ناصری‌فرد، محمد (1398)، «اثر تغییر قیمت گاز طبیعی بر میزان گاز مصرفی صنایع مختلف ایران»، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 63، صفحات 55-33.
رئیس‌زاه، محمدعلی و منجذب، محمدرضا (1395)، «بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: با رویکرد پانل دیتا»، تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 1، صفحات 112-91.
سالم، علی اصغر و نیازی، مرتضی (1396)، «تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 28، صفحات 190-161.
لطفعلی‌پور، محمدرضا و باقری، احمد (1382)، «تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 16، صفحات 133-151.
مهرگان، محمدرضا و زندیه، مصطفی و کاظمی، عالیه و اخوان انوری، محمدرضا (1396)، «مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)»، مدیریت صنعتی، دوره 9، شماره 3، صفحات 538-515.
موسوی، میرحسین و رضایی، ابراهیم و هیراد، علیرضا (1386)، «بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده‌های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)»، پژوهش‌نامه اقتصادی، شماره 24، صفحات 155-117.
نوروزی، علی (1388)، «برآورد تقاضای انرژی مفید خانگی در ایران به ‌تفکیک گروه‌های هزینه‌ای مختلف خانوار»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 6، شماره 23، صفحات 193-161.
ورهرامی، ویدا، مشرفی، رسام و لایق، جابر (1394)، «بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دوره 5، شماره 19-20، صفحات 27-1.
Daneshzand, F. and Amin-Naseri, M. R. and Asali  ,M.and Elkamel , A. and Fowler, M. (2019), "A System Dynamics Model for Optimal Allocation of Natural Gas to Various Demand Sectors", Computers & Chemical Engineering, Vol. 128, pp. 88-105.
Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980)," An Almost Ideal Demand System", American Economic Review, Vol. 70, No. 3, pp. 312-326.
 Fadiran, G. and Adebusuyi, A. t. and Fadiran .D. (2019), "Natural Gas Consumption and Economic Growth: Evidence from Selected Natural Gas Vehicle Markets in Europe", Energy, Vol. 169, pp. 467-477.
Gautam, T. k. and Paudel, K. (2018), "The Demand for Natural Gas in the Northeastern United States," Energy, Vol.158, pp.890-898.
Izadyar, N. and Ong, H. Ch. and Shamshirband, Sh. and Ghadamian, H. and Ch W. Tong. (2015)," Intelligent Forecasting of Residential Heating Demand for the DistrictHeating System Based on the Monthly Overall Natural Gas Consumption", Energy and Buildings, Vol.104, pp. 208-214.
Johnston, J. (1998), "Econometric Methods", McGraw-Hill Book Company, New York, N. Y, 1972.
Lim, C. (2019), "Estimating Residential and Industrial City gas Demand Function in the Republic of Korea-a kalman Filter Application", Sustainability, Vol. 11, No. 5, pp. 1-12.
Olfati, M. and Bahiraei, M. and Veysi. F. (2019)," A Novel Modification on Preheating Process of Natural Gas in Pressure Reduction Stations to Improve Energy Consumption, Exergy Destruction and CO2 Emission: Preheating Based on Real Deman", Energy, Vol.173, pp.598-609.
Zhang, Y. and Ji, Q. and Fan, Y. (2018), "The Price and Income Elasticity of Chinas Natural Gas Demand: A Multi- Sectoral Perspective", Energy policy, Vol. 113, pp. 332-341.