تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه‌های فسیلی منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تقاضای روزافزون سوخت‌های فسیلی در کنار آلودگی‌های محیطی تولید‌شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت‌ها را ضروری می‌کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می‌یابد و نیروگاه‌های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می‌کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت‌های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه‌ای منتخب، طی سال‌های 1395ـ1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه‌ای سوخت‌های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به‌ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده‌اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش‌های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت‌های مصرفی محاسبه شده‌اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش‌های خودی قیمتی، منفی و همه کشش‌های متقاطع قیمتی، مثبت می‌باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش‌های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت‌ها با هدف کاهش انتشار 2CO وکاربردی‌سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 2CO می‌شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار 2CO را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of the Fuel Substitution in the Selected Iranian Fossil Fuel Power Plants

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • Hossein Tavakolian 2
  • mehdi hedayati nia 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
3 Graduated in Energy Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The increasing demand of fossil fuels alongside its environmental pollution necessitates the optimal consumption of the fuels. In cold seasons, natural gas consumption increases and power plants of the country need to substitute their consumed fuel in order to supply electricity. This paper evaluated the substitution between consumable fuels in electricity production in six selected regional electricity companies during the years 1389-1386. Cost share equations of conventional fuels in electricity generation were estimated using the seemingly unrelated regression equations (SURE) estimator. Using the results of the estimation, equations of the own-and cross-price elasticities of the substitution of different fuels were calculated. According to the results of calculations, all the own price elasticities were negative and cross price elasticities were positive. The substitute elasticity between natural gas and gasoil was 1.56 and between natural gas and mazut was 1.3. Also, using the calculated elasticities, the substitution of fuels was applied with the aim of reducing CO2 emissions. The application results showed that the substitution of mazut with natural gas would reduce CO2 emissions, but the substitution of gasoil with natural gas would increase CO2 emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional electricity company
  • Seemingly Unrelated Regressions Equations
  • Elasticity of substitution
  • Fuel substitution
اشراق‌نیای جهرمی، عبدالحمید و ایقانی یزدلی، روح الله (1387)، «مدل‌سازی مصرف گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و بررسی امکان جانشینی گاز طبیعی به‌جای فرآورده‌های نفتی در ایران»، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45.
بریگام، یوجین و پاپاس، جیمز (1365)، «اقتصاد در مدیریت»، ترجمه علی اصغر موسوی الغروی، مرکز نشر دانشگاهی.
بهبهانی‌فرد، پ. (1383)، «بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کشش‌های جانشینی بین آن‌ها»، نهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق.
مرزبان، حسین و اکبریان، رضا و قاسمی، علی (1384)، «بررسی تقاضا برای انواع سوخت و جایگزینی بین آن‌ها در نیروگاه‌های حرارتی تولید برق کشور (تابعه وزارت نیرو)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 16.
صمدی، سعید و شریفی، علیمرادو احمدزاده، عزیز و خانزادی، آزاد (1387)، «جانشینی بین نهاده انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 89 ، صفحات 155-129.
شاهمرادی، اصغر و زاهدی، راضیه و حقیقی، ایمان (1388)، «تحلیل تأثیر سیاست‌های قیمتی در بخش‌های اقتصادی (با تمرکز بر آب و انرژی)»، وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی، تهران، ایران.
محتشم دولتشاهی، طهماسب (1390)، «مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد و اقتصاد کلان»، چاپ سی و یکم، ویراست ششم.
Arsenault, E. and Bernard, J. and Carr, C. and Genest-Laplante, E. (1995), "A total energy demand model of Québec: Forecasting properties", Energy Economics, no.17(2), pp. 163-171.
Bhattacharyya, S.C. (2011), "Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance", Dundee springer.
Ben, W.A. (1986), "ASEAN energy demand: trends and structural change", Institute of Southeast Asian Studies.
Fiorito, G. (2011), " Capital-Energy Substitution for Climate and Peak Oil Solutions? An International Comparison Using the EU-KLEMS Database, In Institute for Environmental Science and Technology", Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola), Spain.
Greene, W.H. Econometric analysis. Pearson, 7th Edition, 2012.
Hope, E. (1995), "Energy price increases in developing countries: case studies of Colombia, Ghana, Indonesia, Malaysia, Turkey, and Zimbabwe", World Bank Policy Reaserch Working Paper.
Huas, R. and Schipper, L. (1998), "Residential Energy Demand in OECD-countries and the Role of Irreversible Efficiency Improvements", Energy Economics, vol. 20, pp. 421-442.
Kaboudan, M. and Liu, Q. (2004), "Forecasting quarterly US demand for natural gas, EJ: Inform Technol Econ Manage", INFORMATION TECHNOLOGY FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT, Volume 2 , Number 1, pp. 1-14.
Singh, A. (2010), "Inter-Fuel Substitution, Industrial Energy Demand and Carbon Emissions". VDM Verlag.
Sorrell, S. (2008), "Energy-Capital Substitution and the Rebound Effect", St. John’s College, Oxford.
Zellner, A. (1962), "An efffincient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests of aggregation bias", Journal of American Statistical ssociation, vol.57, pp.500-509.