نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3 عضو هیئت علمی و مدیر گروه دفتر انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

توسعه انسانی یکی از جنبه­های مهم توسعه در هر کشور می­باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن­ها در یک مدل معادلات همزمان داده­های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای منتخب رابطه متقابل مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای نیروی کار و حجم سرمایه­گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت و نرخ مرگ­ومیر کودکان زیر 5 سال و انتشار دی­اکسید کربن رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی دارد. هم­چنین، متغیرهای جمعیت و توسعه مالی طی دوره مورد نظر رابطه منفی و معناداری با میزان مصرف انرژی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Economic Growth, Energy Consumption and Human Development in Selected MENA Countries

نویسندگان [English]

  • vahid Mohamadi 1
  • Hajar Mozafari shamsi 2
  • Freydon Asadi 3

1 M.A. in Oil & Gas Economics, Petroleum University of Technology

2 M.A. in Economic Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch

3 Faculty member and director of energy group in Islamic consultative assembly research center

چکیده [English]

Human development is one of the main aspects of development in each country in which different factors could influence this indicator. In this research, interrelationship between gross domestic product (GDP), energy consumption per capita and HDI and their control factors investigate by using simultaneous-equation panel data models based on Generalized Method of Moments (GMM) for a panel of 12 MENA countries during 1997-2015. Findings of this study show that there is a mutual positive and significant relationship between GDP, energy consumption and HDI of the MENA countries. Labor force and investment volume both have positive and statistically significant impact on GDP. On the other hand, Openness of the economy has positive and CO_2 emission have negative relation with HDI of the MENA countries. Also, population and financial development variables have significant and negative relation with energy consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross Domestic Product
  • Energy Consumption
  • Human development
  • Simultaneous Equations
  • Generalized Method of Moments