نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه­های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می­باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ­ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص­ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم­گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه­گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می­دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of a composite index to measure the security of electricity supply in Iran

نویسندگان [English]

  • heshmatollah asgari 1
  • abbas behnood 2

1 Ilam University

2 faculty of economic, management and administrative sciences

چکیده [English]

Given the dependence of industries and firms and the economy of a country on the continuous supply of energy, it is also important to provide an index and overall measure for evaluating the sustainability and sustainability of energy supply. Investigating the security of electricity supply using a variety of indices has been evaluated and evaluated, depending on the choice of indices and how these indices combine with different interpretations and also an assessment of the stability and security of its provision. It will be for the decision makers and policy makers to adjust to the fluctuations. In this study, using the composite index, it has been attempted to evaluate and measure the security of electricity supply nationwide. In this study, using dependency indices on energy import, energy consumption intensity, gross domestic product per capita, national economy dependence on electricity, Herfindahl-Hirschman index and Shannon Wiener index, as well as weighted average method, combined security index The power supply has been measured. The results for the period 2001 to 2016 show that the overall security of electricity supply in Iran was moderate, but over the past 16 years, the size of the electricity supply has been moderately reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Supply Security
  • Weighted Average
  • Power Supply Security Measurement Indicators