نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 No 12 Palizi st Yas st Fanakhosrow st Tajrish RA

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این ‌پژوهش، تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک‌ها اثر گذارند اما شوک‌های امنیت ملی اوپک یکی از مهم‌ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک‌های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک‌های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک‌های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال­های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک‌های نفتی، آن دسته از شوک‌های قیمت نفت که ناشی از تکانه‌های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه‌ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک­ها منجر به تورم معناداری در کشور­های مورد مطالعه نمی‌گردند. همچنین شوک‌های عرضه نفت می‌توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش‌ها چندان معنادار نمی‌باشد. سایر شوک‌های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Shocks on Growth and Inflation of OPEC Countries with an Emphasis on OPEC Political Risk Shocks

نویسندگان [English]

  • Ali Takroosta 1
  • Parisa Mohajeri 2
  • Teymour Mohamadi 3
  • Abbas Shakeri 4

1 Tehran

3 Associate Professor in Economics at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Considering the source of oil shocks, this study aims to investigate the effect of oil price shocks on the key macroeconomic variables of the OPEC countries. Even though oil shocks are originated by various factors, political risks are of great importance. Using structural vector-autoregressive model, we disentangled oil shocks and studied their impacts on OPEC’s GDP growth and inflation, using a Panel-VAR for 1994:1-2016:4. Our results highlight that among oil shocks, the oil price shocks stemming from the political risk of OPEC countries have the most significant impact on the OPEC's economic growth, while not having any significant impact on inflation of the countries. We also learned that oil supply shocks could also boost economic growth and increase inflation rates in OPEC countries, although these increases are not significant. Other oil price shocks will only lead to higher inflation in these countries without affecting OPEC's economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Shocks
  • Political risks
  • OPEC Countries
  • Economic Growth
  • Inflation