نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره)

چکیده

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می­کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه­ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Rent and Brain Drain in the OPEC Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Hadis Ahadi 1
  • Younes Nademi 2
  • Ramin Khochiany 1

1 Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University

2 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

Today many developing countries face the problem of brain drain that could be affected by oil rents in oil-exporting countries. Natural resources aggravate rentier behavior and affect the welfare of elites and finally increase brain drain. The purpose of this paper is to investigate the nonlinear effects of oil rent on brain drain in oil-exporting countries (OPEC) during the period 2000-2016. For this purpose, the dynamic threshold panel method has been used. The results indicate the nonlinear effects of oil rents on brain drain. When the ratio of oil rents to gross domestic product is lower than 41.4%, the increase in oil rents has a positive significant impact on the brain drain in the OPEC countries and when the ratio of oil rents to gross domestic product greater than the threshold value, increasing oil rents will cause brain drain more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Human Capital
  • Natural Resources
  • Resource Curse
  • Dynamic Threshold Panel