اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روند صعودی مصرف گازطبیعی طی سال‌های اخیردر اثر توسعه گازرسانی، ضرورت مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی را بیش از پیش محسوس می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی، در مرحله نخست؛ بزرگترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می-گردد. در مرحله بعد، با به‌کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن- یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به بررسی روابط بین قیمت گازطبیعی با تاب‌آوری سیستم توزیع گاز ایران پرداخته شده است. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منجر به کاهش تاب‌آوری سیستم گازرسانی شده است. که این امر می‌تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گازطبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of gas price on the resilience of the gas distribution system in Iran

نویسندگان [English]

 • Khalil Ghadimi 1
 • Teymour Mohamadi 2
 • Hamid Amadeh 3
 • Atefe Taklif 4
1 رئیس اداره براورد
2 Associate Professor in Economics at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Gas supply development and the upward trend of natural gas consumption in recent years,in order to optimize natural gas consumption on the other hand, the need to study the resilience of the natural gas distribution system is more pronounced. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of natural gas price liberalization on the resumption of gas supply system in Iran. In order to measure the fluctuation of the natural gas distribution system, in the first stage, through the calculation of the Lyapunov's view the Rosen-Einstein method, based on the consumption of natural gas in the household sector, due to fluctuations in temperature, during the period from 2005 to 2018, was used seasonally.In the next step, by using the Johansen-Uuselus Coincidence Method and the Vector Error Correction Model (VECM), the relationship between the price of natural gas and the volatility of the Iranian gas distribution system has been investigated. According to the results of the model, the price of natural gas after the law enforcement of subsidies has led to a reduction in the resilience of gas supply system; However, before implementing the targeted subsidy policy, the natural gas price has a positive resilience on gas distribution system fluctuations. This could be due to the real fall in natural gas prices due to inflation and a sharp increase in the exchange rate in the years since the targeted subsidy law came into force.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas Price
 • Lyapunov Power
 • Resilience of Gas Distribiution
 • VECM
 • Gas Consuptimon

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1398