مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی تاثیر قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران

زینب باوی؛ سحر معتمدی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1401، ، صفحه 11-33

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.67827.1920

چکیده
  انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید و نهادة استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم‌پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل‌های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران ...  بیشتر