بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای غیر OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست‌محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده‌های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت‌های زیست محیطی کاهش دهنده دی‌اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می‌تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی‌داری مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Technology Changes and Environmental Constraints on Oil Demand in Non-OECD Oil Importing Countries from Iran: Symmetric and Asymmetric Models

نویسندگان [English]

  • Reza Darisavi Bahmanshir 1
  • Ali Akbar Naji Meidani 1
  • Ali Akbar Naji Meidani 2
  • Narges Salehnia 3
1 PhD Candidate of Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Member of faculty, Ferdowsi university of mashhad
3 Assistant Professor, Economics Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of technology changes and environmental constraints on the estimated oil demand function of non-OECD countries that import oil from Iran based on symmetric and asymmetric specification. For this purpose, data from the 1970 to 2014 period were used by non-OECD non-OECD oil importers from Iran, including Russia, South Africa, China, and India. Given the first-order difference between the variables studied, the modified least squares method (FMOLS) was used to estimate. The results of this study showed that imposing environmental limitations on carbon dioxide reductions in oil-importing countries from Iran could reduce oil demand from oil-importing countries from Iran. Also, the results showed that improving technology in the selected countries of the oil importer from Iran will increase the demand for these oil products.


 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Changes
  • Environmental Constraints
  • Oil Demand Function
  • Non-OECD Countries
  • Modulated Least Squares