قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می‌شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت‌گذاری است. یکی از انواع انحصار‌ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می‌کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت‌ بازار تاثیر می‌گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می‌شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین‌رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می‌شود. فرضیه‌های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین‌کننده قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه‌ اول از تکنیک‌ هم‌انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه‌ها و برای فرضیه دوم از آزمون‌ علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت‌های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به‌ صورت سالانه می‌باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت‌های نفت به تولید اوپک است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPEC Market Power; Testing the Existence of Cooperative Behavior of OPEC’s Members with ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Shahab Tabatabaee Atabak 1
  • Teymour Mohammadi 2
  • Morteza Khorsandi 2
1 Master of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor at Allameh Tabataba'i Uni University
چکیده [English]

Market power refers to the ability to affecting to the market. The firm has a pricing power in the monopoly market. One of the types of monopolies is the cartel. Two important features of behavior in form of the cartel are the impact on the amount of production and price. In terms of production, the cartel controls the production through coordination among the members, and in terms of impact on prices, it affects the price of the market by controlling production. In this study, to investigate the market power of OPEC, this issue will be discussed that whether OPEC acts as a cartel, or not? Therefore, to measure the market power of OPEC, The behavior and coordination of OPEC members’ production decisions are being studied. The research hypotheses are as follows, there is coordination in behavior and production decisions between the production of OPEC and the production of OPEC members, and total production of OPEC determines oil prices in the global oil markets. To prove the first hypothesis, used ARDL bounds testing approach of co-integration, and for the second hypothesis, used Toda-Yamamoto tests. The data used in this study includes the production of OPEC members, global oil prices (Brent, Dubai and WTI), in the period of 1994-2016, quarterly and monthly and 1980-2016, annual. The results indicates that there is no long-term relationship between the production of OPEC members and total production of OPEC, also causality from oil prices to OPEC production, also the direction of causality is from oil prices to OPEC production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OPEC
  • Cartel
  • Co-integration
  • Unit Root