مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC ) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره‌بردار به ساختار و مؤلفه‌های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران (IPC) و قرارداد مشارکت در تولید (PSC) با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی پویا (روش برنامه‌ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه‌گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات،‌ زمان‌بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...)‌ می‌گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی

به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه‌گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می‌باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL) در قرارداد IPCنسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت‌های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPCو مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Distortionary Effects of Iran Petroleum Contracts (IPC) and Production Sharing Contracts (PSC) Using Stochastic Dynamic Programming Model: The Case of South Azadegan field

نویسندگان [English]

  • Hamed Sahebhonar 1
  • Mahdi Feizi 2
  • Mohammadreza Lotfalipour 3
  • Mahmood Hooshmand 4
1 Ph.D Candidate of Economics at Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor of Faculty of Economics and Administrative Sciences at Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Faculty of Economics and Administrative Sciences at Ferdowsi University of Mashhad
4 Professor of Economics at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This paper analyzes and compares the behavioral responses of the operator to the fiscal regime of the two types of contracts, Iran Petroleum Contract (IPC) and Production Sharing Contracts (PSC) with using the dynamic optimization approach (dynamic programming method). This paper aims to numerically compute the amount of distortions caused by the petroleum contracts, which creates some distortion in the investor's decision regarding to the neutral case that means there is no contractual restrictions including government share of resource rent, tax, extraction timing, cost recovery limit and so on. The focal point of this paper is the application of the stochastic dynamic programming for a real oil field in order to achieve the numerical results and using the deadweight loss (DWL) as an actual measure for assessment of the distortion of the contract regarding the first best case (neutral path). Accordingly, with using the information of the South Azadegan field, the results show that both fiscal terms of IPC and PSC have distortionary effects and the DWL of the IPC is more than that of PSC. For instance, in the reference scenario and reference oil prices the DWL of IPC and PSC are 22/22% and 21/14% respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Petroleum Contracts (IPC)
  • Stochastic Dynamic Programming Model
  • Deadweight Loss
  • Distortionary Effects of Petroleum Contracts