نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار گاز کربن دی اکسید به عنوان معیار کیفیت زیست محیطی در هفت کشور عضو اوپک در دوره زمانی سال های 1990 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس چارچوب نظری، نااطمینانی سیاست هایاقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مانند اثر سیاست‌گذاری، کانال مصرف و سرمایه گذاری، بر کیفیت محیط زیست اثر می‌گذارد. در این راستا به کمک داده های پانلی، الگو های تجربی این مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد برآورد و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج برآورد الگو ها حاکی است که متغیرهای نااطمینانی سیاست هایاقتصادی و قیمت نفت در هر دو الگو از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و ضریب آن‌ها مثبت است. به عبارت دیگر، افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی و قیمت سبد نفتی اوپک در این دوره زمانی، موجب بالاتر رفتنِ انتشار گاز کربن دی اکسید و به دنبال آن، کاهش کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک شده است. همچنین، نتایج بیانگرِ تاییدِ رابطه‌ای U وارون میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در این کشورها در دوره زمانی یاد شده، براساس فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Policy Uncertainty on Carbon Dioxide Emissions: Evidence from the OPEC members

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • Alireza Moghaddam 2
  • Morteza Khorsandi 1

1 Faculty of Economics

2 M.Sc. Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study examined the impacts of economic policy uncertainty and oil price on carbon dioxide emissions as a criterion of environmental quality in seven OPEC member countries from 1990 until 2019. According to the theoretical framework, economic policy uncertainty can directly or indirectly affect the quality of the environment, such as through direct policy adjustment, consumption, and investment channels. In this regard, with the help of panel data, the experimental models of this study were estimated and evaluated by the Fully-modified Ordinary Least Squares (FMOLS) method. The results indicate that the economic policy uncertainty and the oil price variables are statistically significant in both models, and their coefficient is positive. In other words, higher policy-related economic uncertainty and oil price over this period has led to higher carbon dioxide emissions and, thus, lower environmental quality in OPEC member countries. Ultimately, the estimates in the second model confirm an inverse U-shaped relationship between economic growth and the quality of the environment of these countries in the mentioned period, based on the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Policy Uncertainty
  • Carbon Dioxide Emissions
  • OPEC
  • FMOLS
  • EKC