نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

در پژوهش حاضر کوشش می شود تا تاثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی با درجه متفاوت توسعه یافتگی سیستم مالی آنها( ۲۰ کشور توسعه یافته برخوردار از رانت منابع طبیعی با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و ۲۵ کشور در حال توسعه برخوردار از رانت منابع طبیعی با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی و آزمون تجربی رابطه مذکور و عوامل موثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) دو مرحله ای آرلانو و باند و بلوندل و باند طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تاثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی-های تجدیدپذیر داشته است و نقش توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر غیر قابل انکار است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته برخوردار از منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته برخوردار از منابع طبیعیبویژه کشورهای با بازارهای مالی توسعه‌یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. بنابراین هیچ شواهدی از تایید فرضیه نفرین منابع در این کشورها یافت نشد. در حالی که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه برخوردار از منابع طبیعی بویژه کشورهای با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته طی دوره مورد بررسی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial Development and Renewable Energy Technology Development nexus, and the Role of Natural Resources: Developed Financial Systems vs. Less Developed Financial Systems

نویسنده [English]

  • Majid Aghaei

Associate Professor of Financial Economics at University of Mazandaran

چکیده [English]

One influential factor in this relationship is the abundance of natural resources and its level of dependency. The impact of natural resource abundance on the relationship between financial development and renewable energy technology deployment can vary based on the financial system's development level in different countries. Given the importance of this topic, this study seeks to investigate the influence of financial development on the development of renewable energy technologies in two distinct groups of rich in natural resources countries, characterized by differing levels of financial system development (20 developed resource-rich countries with developed and less developed financial systems, and 25 developing resource-rich countries with developed and less developed financial systems). The examination and empirical testing of this relationship, along with its contributing factors, have been conducted using the Two-Stage Generalized Method of Moments (GMM) Estimators by Arellano and Bond, and Blundell and Bond, over the period from 2000 to 2021. Based on the results, financial development has demonstrated a positive impact on the deployment of renewable energy technologies across all studied countries, underscoring the undeniable role of financial development in renewable energy development. Furthermore, according to the research findings, the abundance of natural resources in resource-rich developed countries has not only led to a reduction in the capacity of renewable energy technologies installation but also has facilitated the deployment of renewable energy technologies, especially in resource-rich developed countries with advanced financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy Technologies (RET)
  • Financial Development
  • Natural Resource Rent
  • GMM Estimator