نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، گروه اقتصاد - - تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

چکیده

اعمال مکانیزم تنظیمات مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار از اکتبر سال 2023 اجرایی شده و مرحله قطعی آن از سال 2026 اجرایی خواهد شد. برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. این درحالی است که کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته انجام اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن را بر اساس توافقنامه پاریس متعهد شده اند. این امر نگرانی کشورهای اعمال کننده تعرفه های کربن از نشت کربن حتی بعد از ایجاد توافقنامه پاریس را نشان می دهد. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مطالعه با استفاده از مدل GTAP-E به بررسی تغییر در میزان انتشار دی اکسید کربن در صنایع ایران در نتیجه اعمال تعرفه های کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و تمامی مناطق بر صنایع انرژی بر ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 141 منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 است که در سال 2019 منتشر شده است. برآورد مدل نشان می دهد تحت هر چهار سناریو میزان تولید و انتشار دی اکسید کربن در بخش صنایع انرژی بر و کل صنایع ایران، کاهش خواهد یافت. بیشترین میزان کاهش تولیدات صنعتی و انتشار دی اکسید کربن در صورت وضع تعرفه های کربن از سوی تمامی مناطق برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of imposing Carbon Border Adjustments on Carbon emission in Iran’s Industry sector after the Paris Agreement

نویسندگان [English]

  • Abbas Memarnejad 1
  • sheyda Nematollahi Sarvestani 2
  • Teimor Mohammadi 3

1 assistant professor, Department of Economics , School of Management and Economics - - Islamic Azad University Science and Research Branch , Tehran , Iran

2 PhD Student, Management and Economic faculty, Science and research branch, Islamic Azad University,

3 Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The implementation of the mechanism of carbon border adjustments or carbon tariffs as a tool to deal with carbon leakage and reducing the competitiveness of production, was implemented by the European Union in October 2023 under the transitional phase and it will be implemented under the definitive phase from January 2026. Some countries, including the United States of America and Japan, have also predicted similar policies. This is while developing and developed countries have committed to take measures to combat climate change and reduce carbon emissions based on the Paris Agreement. This shows the concern of countries applying carbon tariffs because of carbon leakage even after the creation of the Paris Agreement. Considering that the European Union has announced that it will first apply carbon tariffs to energy industries, this study uses the GTAP-E model to investigate the change in the amount of carbon dioxide emissions in Iran's industries as a result of the imposing of carbon tariffs by the European Union, the Japan, the United States of America and all regions on Iran's energy intensive industries. The statistical of the research includes 141 regions and 65 section in the GTAP10 data base that published in 2019. The estimation of the model shows that under all four scenarios, the amount of production and carbon dioxide emissions will decrease in the energy-intensive industries sector and the entire industries of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ carbon tariff"؛ energy intensive industries"؛ Iran&rsquo؛ s industry"؛ carbon emission"؛
  • "؛ Paris Agreement"