نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آیت ا..بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به‌ یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه برنامه‌ریزان محیط زیست و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی‌اکسیدکربن سوخت‌های فسیلی است، ازاین‌رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به‌ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می‌باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشور‌های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی‌اکسیدکربن را تأیید می‌کند، به‌طوری‌که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی‌اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه‌ای این اثرگذاری منفی می‌شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می‌شود که در اغلب کشورهای صادر‌کننده نفت به‌ دلیل دارا بودن درآمد‌های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه‌های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of Financial Development on Carbon Dioxide Emission: Emphasis on the Role of Good Governance

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahrami Nia 1
  • Samaneh Norani Azad 2
  • Seyed Hosein Izadi 1
  • Reza Shamsolahi 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Master of Economics, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

In recent years, the surge in greenhouse gas emissions, environmental degradation, and climate change has emerged as a pivotal concern for environmental planners and policymakers. Given the predominant role of fossil fuels in carbon dioxide emissions, this study focuses on mitigating emissions, particularly in nations with robust fossil fuel economies. The primary objective of this research is to examine the impact of financial development and governance quality on carbon dioxide emissions within oil-exporting countries, utilizing the panel smooth transition regression model spanning the period 2000-2021. The findings substantiate the presence of a nonlinear relationship between financial development and carbon dioxide emissions. Initially, financial development exerts a positive and significant impact on emissions; however, beyond a certain threshold, this effect reverses, becoming negative. Regarding governance effectiveness, many oil-exporting nations wield substantial market influence due to their significant oil revenues. Notably, oil exporting-firms in these countries are predominantly state-owned or quasi-state firms. Their insulation from competitive threats, coupled with a lack of adherence to regulatory frameworks, has resulted in elevated carbon dioxide emissions under both governance regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial development
  • Carbon dioxide emission
  • Oil exporting counters
  • Good governance
امیرتیموری، سمیه. (1397). بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار کربن در بخش کشاورزی ایران، پژوهش‌های محیط زیست، دوره 9، شماره 18، 36-29.
الیاس‌پور، بهنام؛ نیکوقدم، مسعود و سنجری، نرگس. (1401). بررسی تأثیر نامتقارن قیمت نفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران: شواهدی از رویکرد NARDL، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 18، شماره 75، 116-83.
بهرامی، الهام؛ بهبودی، داود؛ سلمانی بیشک، محمدرضا و شکری، مصطفی. (1398). بررسی تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران، سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 7، شماره 1، 140-124.
کاظم‌زاده، عماد؛ کریمی علویجه، نوشین و ابراهیمی سالاری، تقی. (1398). اثر حکمرانی خوب بر گسترش دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو گروه D8: رهافیت رگرسیون پانل کوانتایل، پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره 26، شماره 18، 195-174.
کاظمی، مهین‌دوخت؛ فلاحی، محمدعلی و زین‌الیان، اکرم. (1392). بررسی توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران، اقتصاد پولی و مالی، دوره 20، شماره 6، 170-148.
عطایی، الهام. (1399). واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن در ایران: کاربردی از مدل رگرسیون فضایی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 43، 197-180.
مرعشی علی‌آبادی، سارا؛ زندی، فاطمه؛ سعیدی، خلیل؛ لشکری‌زاده، مریم و صفوی، بیژن. (1400). اثرگذاری شاخص‌های توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران در دوران رونق و رکود اقتصادی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 23، شماره 2، 273-246.
میرشجاعیان حسینی، حسین؛ رهبر، فرهاد و پوررستمی، ناهید. (1391). بررسی خودهمبستگی فضایی انتشار گاز دی‌اکسیدکربن از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب در کشورهای منطقه منا، محیط‌شناسی، دوره 38، شماره 61، 92-83 .
علیزاده، سعیده و بیات، مریم. (1395). بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست در کشورهای با درآمد متوسط، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره 2، 513-503.
دیزجی، منیره. و آهنگری گرگری، محدثه. (1394) تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، اقتصاد مالی، دوره 9،شماره 33، 104-75.
Abbasi, F., & Riaz, K. (2016). CO2 emissions and financial development in an emerging economy: an augmented VAR approach. Energy policy, 90, 102-114.
Adams, S., Boateng, E., & Acheampong, A. O. (2020). Transport energy consumption and environmental quality: does urbanization matter? Science of the Total Environment, 744, 140617.
Agyeman, F. O., Zhiqiang, M., Li, M., Sampene, A. K., Dapaah, M. F., Kedjanyi, E. A. G. Heydari, M. (2022). Probing the effect of governance of tourism development, economic growth, and foreign direct investment on carbon dioxide emissions in Africa. Energies, 15(13), 4530.
Amirtaimoori, S. (2019). Study of Financial Development impact on Carbon Dioxide Emissions in the Iranʼs Agricultural Sector. Environmental Researches, 9(18), 29-36. [In Persian].
Asongu, S. A., Iheonu, C. O., & Odo, K. O. (2019). The conditional relationship between renewable energy and environmental quality in sub-Saharan Africa. Environmental Science and Pollution Research, 26(36), 36993-37000.
Aziz, G., Waheed, R., Sarwar, S., & Khan, M. S. (2022). The Significance of Governance Indicators to Achieve Carbon Neutrality: A New Insight of Life Expectancy. Sustainability, 15(1), 766.
Baloch, M. A., & Wang, B. (2019). Analyzing the role of governance in CO2 emissions mitigation: the BRICS experience. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 119-125.
Bos, K., & Gupta, J. (2019). Stranded assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development. Energy Research & Social Science, 56, 101215.
Boutabba, M. A. (2014). The impact of financial development, income, energy and trade on carbon emissions: evidence from the Indian economy. Economic Modelling, 40, 33-41.
Bui, D. T. (2020). Transmission channels between financial development and CO2 emissions: A global perspective. Heliyon, 6(11).
Caselles, A., & Sanz, M. T. (2021). The use of energies as a tool to stabilise climate and world population. International Journal of Global Warming, 23(1), 91-109.
Charfeddine, L., & Kahia, M. (2019). Impact of renewable energy consumption and financial development on CO2 emissions and economic growth in the MENA region: a panel vector autoregressive (PVAR) analysis. Renewable energy, 139, 198-213.
Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooth transition approach.
Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: the role of energy and financial development. Science of the Total Environment, 650, 2483-2489.
Dogan, E., & Seker, F. (2016). The influence of real output, renewable and non-renewable energy, trade and financial development on carbon emissions in the top renewable energy countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1074-1085.
Du, J., & Sun, Y. (2021). The nonlinear impact of fiscal decentralization on carbon emissions: from the perspective of biased technological progress. Environmental Science and Pollution Research, 28, 29890-29899.
Ehigiamusoe, K. U., Guptan, V., & Narayanan, S. (2021). Rethinking the impact of GDP on financial development: Evidence from heterogeneous panels. African Development Review, 33(1), 1-13.
Esty, D. C., & Porter, M. E. (2005). National environmental performance: an empirical analysis of policy results and determinants. Environment and development economics, 10(4), 391-434.
Fischer, S., Alonso‐Gamo, P., & Von Allmen, U. E. (2001). Economic developments in the West Bank and Gaza since Oslo. The Economic Journal, 111(472), 254-275.
Fok, D., Van Dijk, D., & Franses, P. H. (2005). A multi‐level panel STAR model for US manufacturing sectors. Journal of Applied Econometrics, 20(6), 811-827.
Gani, A. (2012). The relationship between good governance and carbon dioxide emissions: evidence from developing economies. Journal of Economic Development, 37(1), 77.
González, A., Teräsvirta, T., & van Dijk, D. (2004). Panel smooth transition regression model and an application to investment under credit constraints. Unpublished manuscript, Stockholm School of Economics.
Hasan, H., Oudat, M. S., Alsmadi, A. A., Nurfahasdi, M., & Ali, B. (2021). Investigating the causal relationship between financial development and carbon emission in the emerging country. Journal of Governance and Regulation/Volume, 10(2), 55-62.
Jalil, A., & Mahmud, S. F. (2009). Environment Kuznets curve for CO2 emissions: a cointegration analysis for China. Energy policy, 37(12), 5167-5172.
Jiang, C., & Ma, X. (2019). The impact of financial development on carbon emissions: a global perspective. Sustainability, 11(19), 5241.
Jiang, C., & Ma, X. (2019). The impact of financial development on carbon emissions: a global perspective. Sustainability, 11(19), 5241.
Khan, M. T. I., Yaseen, M. R., & Ali, Q. (2019). Nexus between financial development, tourism, renewable energy, and greenhouse gas emission in high-income countries: A continent-wise analysis. Energy Economics, 83, 293-310.
Liu, J.-L., Ma, C.-Q., Ren, Y.-S., & Zhao, X.-W. (2020). Do real output and renewable energy consumption affect CO2 emissions? Evidence for selected BRICS countries. Energies, 13(4), 960.
Lu, W.-C. (2018). the impacts of information and communication technology, energy consumption, financial development, and economic growth on carbon dioxide emissions in 12 Asian countries. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 23, 1351-1365.
Luukkonen, R., Saikkonen, P., & Teräsvirta, T. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 75(3), 491-499.
Mauro, P. (2004). The persistence of corruption and slow economic growth. IMF staff papers, 51(1), 1-18.
NASA, 2020. Global Climate Change. Retrieved from. https://climate. nasa.gov.
Naz, A., Aslam, M. (2023). Green innovation, globalization, financial development, and CO2 emissions: the role of governance as a moderator in South Asian countries. Environ Sky Pollut Res. https://doi.org/10.1007/ s11356-023-26527-y
Omoke, P. C., Opuala-Charles, S., & Nwani, C. (2020). Symmetric and asymmetric effects of financial development on carbon dioxide emissions in Nigeria: Evidence from linear and nonlinear autoregressive distributed lag analyses. Energy Exploration & Exploitation, 38(5), 2059-2078.
Omri, A., & Mabrouk, N. B. (2020). Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of the pack or falling behind? Environmental Impact Assessment Review, 83, 106388.
Ozturk, I., & Acaravci, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics, 36, 262-267.
Paramati, S. R., Alam, M. S., & Apergis, N. (2018). The role of stock markets on environmental degradation: A comparative study of developed and emerging market economies across the globe. Emerging Markets Review, 35, 19-30.
Ronaghi, M., Reed, M., & Saghaian, S. (2020). The impact of economic factors and governance on greenhouse gas emission. Environmental Economics and Policy Studies, 22, 153-172.
Sadorsky, P. (2010). The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy policy, 38(5), 2528-2535.
Sarpong, S. Y., & Bein, M. A. (2020). The relationship between good governance and CO 2 emissions in oil-and non-oil-producing countries: a dynamic panel study of sub-Saharan Africa. Environmental Science and Pollution Research, 27, 21986-22003.
Sarwar, S. (2019). Role of urban income, industrial carbon treatment plants and forests to control the carbon emission in China. Environmental Science and Pollution Research, 26(16), 16652-16661.
Sarwar, S., Alsaggaf, M. I., & Tingqiu, C. (2019). Nexus among economic growth, education, health, and environment: dynamic analysis of world-level data. Frontiers in public health, 7, 307.
Shahbaz, M., Destek, M. A., Dong, K., & Jiao, Z. (2021). Time-varying impact of financial development on carbon emissions in G-7 countries: Evidence from the long history. Technological Forecasting and Social Change, 171, 120966.
Shahbaz, M., Tiwari, A. K., & Nasir, M. (2013). The effects of financial development, economic growth, coal consumption and trade openness on CO2 emissions in South Africa. Energy policy, 61, 1452-1459.
Sunday Adebayo, T., Saint Akadiri, S., Haouas, I., & Rjoub, H. (2023). A time-varying analysis between financial development and carbon emissions: evidence from the MINT countries. Energy & Environment, 34(5), 1207-1227.
Tamazian, A., & Rao, B. B. (2010). Do economic, financial and institutional developments matter for environmental degradation? Evidence from transitional economies. Energy Economics, 32(1), 137-45.
Tamazian, A., Chousa, J. P., & Vadlamannati, K. C. (2009). Does higher economic and financial development lead to environmental degradation: evidence from BRIC countries? Energy policy, 37(1), 246-253.
Wang C, Cardon P W, Liu J, Madni G R. (2020). Social and economic factors responsible for environmental performance: A global analysis. Plos one. journal.pone, 15(8): e0237597. https://doi.org/10.1371/0237597 PMID: 32853232.
Wang, R.; Mirza, N.; Vasbieva, D.G.; Abbas, Q.; Xiong, D. (2020). The nexus of carbon emissions, financial development, renewable energy consumption, and technological innovation: What should be the priorities in light of COP 21 Agreements? J. Environ. Manag, 271, 111027.
Wen, Y., Song, P., Yang, D., & Gao, C. (2022). Does governance impact on the financial development-carbon dioxide emissions nexus in G20 countries? Plos one, 17(8), e0273546.
Zaidi, S. A. H., Zafar, M. W., Shahbaz, M., & Hou, F. (2019). Dynamic linkages between globalization, financial development and carbon emissions: evidence from Asia Pacific Economic Cooperation countries. Journal of cleaner production, 228, 533-543.
Zhang, W., & Chiu, Y.-B. (2020). Do country risks influence carbon dioxide emissions? A non-linear perspective. Energy, 206, 118048.
Zhang, Y.-J. (2011). the impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China. Energy policy, 39(4), 2197-2203.
In Persian
Alizadeh, S., & Bayat, M. (2016). The Effect of Good Governance on the Environment in Middle-Income Countries. Journal of Environmental Science and Technology, 18(3), 501-513. [In Persian].
Ataei kachooei, E., Azinfar, K., Dadashi, I., & Shafiee kakhaki, M. (2020). Analysis The Role of Financial Development in Iran's Carbon Emissions Reduction; Application of Space Durbin Model. Financial Engineering and Portfolio Management, 11(43), 180-198. [In Persian].
Bahrami, E., Behbudi, D., Salmani Bishak, M. R., & Shokri, M. (2019). The Impact of Financial Development and Trade Liberalization on CO2 Emission in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(25), 124-141. [In Persian].
Dizaji faraji, M,. Ahangari gorgi, M. (2016). The Influence of Financial Development on Income Distribution in Some Selected Countries. Financial Economics, 9(33), 75-104. [In Persian].
Elyaspour, B. Nikooghadam, M., Sanjari kenarsandal, N. (2022). Asymmetric Impact of Oil Prices, Foreign Direct Investment and Economic Growth on Carbon Emissions in Iran: Evidence from the NARDL Approach. QEER, 18 (75), 83-116. [In Persian].
Kazemi, M., Falahi, M. A., & Zeynaliyan, A. (2013). The Effect of Financial Development on CO2 Emissions in Iran. Monetary & Financial Economics, 20(6), 147-170. [In Persian].\
Kazemzadeh, E., karimi alavijeh, N., & Ebrahimi salari, T. (2020). The Effect of Governance on Carbon Dioxide Expansion in the G8 Countries: A Panel Quantile Regression Approach. Journal Of Economics and Regional Development, 26(18). [In Persian].
Marashi aliabadi, S., Zandi, F., Saeidi, K., Iashkarizadeh, M., & Safavi, B. (2021). Comparing and Analyzing the Impact of Financial Development Indicators on Carbon Dioxide Emission during the Iranian Recession and Boom. Journal of Environmental Science and Technology, 23(2), 261-273. [In Persian].
Mirshojaeian Hosseini, H., Rahbar, F., & Pourrostami, N. (2012). Spatial Autocorrelation of CO2 Pollution through the Spatial Spillover of Goods Governance in Middle Eastern and North African Countries. Journal of Environmental Studies, 38(1), 83-92. [In Persian]