نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دکترای علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پایداری تولید نفت همواره یکی از اهداف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالای اساسی بوده هرچند دستیابی به این هدف به دلیل بروز وقایع پیش‌بینی نشده مانند نااطمینانی‌های اقتصادی و حوادث جهانی و منطقه‌ای با چالش مواجه است. در این مطالعه تلاش شده است که تأثیر نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک ژئو‌پولتیک بر تولید نفت دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به ماهیت پویای بازار نفت در این مطالعه برای رسیدن به هدف از روش تغییر رژیم مارکوف سویچینگ بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی دو رژیم صعودی و نزولی تولید نفت قابل مشاهده است. همچنین نااطمینانی اقتصادی و ریسک ژئوپولتیک در هر دو رژیم بر تولید نفت ایران و عربستان سعودی اثر نامطلوب دارد. با توجه به این نتایج پیشنهاد می‌شود که دو رقیب سنتی برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود ازجمله کسب حداکثر درآمد از تولید نفت، در راستای تنش‌زادیی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Geopoliti cal Risk, Economics Uncertainty and Oil Production Regime Change; Case Study of Iran and Saudi Arabia

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mehdi Farsi Aliabadi 1
 • Yavar Dashtbany 2

1 Ph.D. in Agricultural Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Ph.D. in Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Oil production sustainability has always been the primary purpose of producers and consumers. However, achieving this objective turned into a challenge due to economic uncertainties and geopolitical risks. In this study, the Markov-Switching model has been applied to investigate the impact of economic uncertainties and geopolitical risks on Iran's and Saudi Arabia's oil production. The main results indicated that two regimes, including the ascending and descending regimes. Moreover, the economic uncertainties and geopolitical risks negatively and statistically impact Iran's oil production in both states; these variables similarly influence Saudi Arabia's oil production. According to these results, both countries should reduce the traditional rivalry and detente with each other to reach their long-term goals, such as maximizing their oil production revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil Production
 • Price volatility
 • Production Regime
 • Markov-Switching model
 1. ابراهیمی، محسن؛ بابایی آغ اسمعیلی، مجید و کفیلی، وحید. (1395). بررسی رژیم‌های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI) قبل و بعد از بحران مالی: کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ. اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی)،13(3)، 83-57.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301994.

  پردل، پروانه و اسفندیاری، مرضیه. (1401). تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر قیمت نفت (مطالعه موردی: کشور‌های عضو اوپک). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، (پذیرش شده). doi: 10.22055/jqe.2022.39326.2441

  فرشادگوهر، ناصر، بادپر، فرناز (1392). اقتصادسنجی ساختاری اوپک. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 13.

  فکاری، بهزاد؛ انوشه‌پور، آمنه و حسین‌آبادی، حسین. (1401). اثرپذیری قیمت طلا از نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 15(55)، 145-133.‎

  فلاحی، فیروز و هاشمی دیزج، عبدالرحیم. (1389). رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،(26)7، 157-131.

  References

  Adelman, M.A. and Watkins, G.C. (1995). Reserve Asset Values and the Hotelling Valuation Principle: Further Evidence. Southern Economic Journal, 61(3), pp. 664-673.

  Ahir, H., Bloom, N. & Furceri, D. (2022). The world uncertainty index (No. w29763). National bureau of economic research.

  Alalade, O.M. (2016). What determines oil production?: a case study of Nigeria and the United Kingdom. [Unpublished Masters of Philosophy thesis]. Brunel University.

  Baker, S. R., Bloom, N. and Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The quarterly journal of economics, 131(4), 1593-1636.

  Bandyopadhyay, K.R. (2008).OPEC's Price-Making Power. Economic and Political Weekly, 43(46), pp.18-21.

  Baumeister, C.& Kilian, L. (2016). Forty years of oil price fluctuations: Why the price of oil may still surprise us. Journal of Economic Perspectives, 30(1), 139-160.

  Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. econometrica, 77(3), 623-685.

  Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Econometrica, 31, 307-327.

  Bourghelle, D., Jawadi, F.& Rozin, P. (2021). Oil price volatility in the context of Covid-19. International Economics, 167, 39-49.

  1. (2022). bp Statistical Review of World Energy 2022, 71st edition.

  Brokse, M. (2008). Multivariate simultaneous generalized ARCH. University of California and San Diego: Department of Economics, Discussion Paper.

  Caldara, D.& Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. American Economic Review, 112(4), 1194-1225.

  Cologni, A. and Manera, M. (2014).On the economic determinants of oil production: Theoretical analysis and empirical evidence for small exporting countries. Energy Economics, 44, pp. 68-79.

  Correlje, A.& Van der Linde, C. (2006). Energy supply security and geopolitics: A European perspective. Energy policy, 34(5), 532-543.

  Cunado, J., Gupta, R., Lau, C. K. M.& Sheng, X. (2020). Time-varying impact of geopolitical risks on oil prices. Defence and Peace Economics, 31(6), 692-706.

  De la Torre-Torres, O. V., Aguilasocho-Montoya, D., Álvarez-García, J. & Simonetti, B. (2020). Using Markov-switching models with Markov chain Monte Carlo inference methods in agricultural commodities trading. Soft Computing, 24(18), 13823-13836.

  Eilts, H. F. (1991). The Persian Gulf crisis: perspectives and prospects. Middle East Journal, 45(1), 7-22.

  Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series. 3nd ed. Wiley. Alabama.

  Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987. https://doi.org/10.2307/1912773

  Fakari, B., Farsi, M. M.& Kojouri, M. (2013). Determining fluctuations and cycles of corn price in Iran. Agricultural Economics (Czech Republic), 59(8), 373-380.

  Guo, W., Lai, F. and Zeng, D. (2015).A Hotelling model with production. Mathematical Social Sciences, 73, pp. 40-49.

  Hamilton, J. (2018). Regime Switching Models. In A Course on Statistics for Finance (pp. 199-214). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/ 9781315373751-9

  Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357. https://doi.org/10.2307/1912559

  https://doi.org/10.1007/s00500-019-04629-5

  https://doi.org/10.3390/engproc2021005002

  Jahangir, S.& Dural, B.(2018).Crude oil, natural gas, and economic growth: impact and causality analysis in Caspian Sea region. International Journal of Management and Economics,54(3) 169-184. https://doi.org/ 10.2478/ijme-2018-0019

  Kalligeris, E. N., Karagrigoriou, A.& Parpoula, C. (2021). An Advanced Markov Switching Approach for the Modelling of Consultation Rate Data. Engineering Proceedings, 5(1), 1-5.

  Mabro, R. (1994). The impact of the Gulf crisis on world oil and OPEC. International Journal, 49(2), 241-252.

  Morse, E. L.& Richard, J. (2002). The battle for energy dominance. Foreign Affairs, 16-31.

  Murakami, T. (1976).Policy Simulation for Crude Oil Production of OPEC Countries. Policy Sciences, 7(1), pp. 93-111.

  Olanipekun, I. O.& Alola, A. A. (2020). Crude oil production in the Persian Gulf amidst geopolitical risk, cost of damage and resources rents: is there asymmetric inference?. Resources Policy, 69, 101873.

  Ozcelebi, O.& Tokmakcioglu, K. (2022). Assessment of the asymmetric impacts of the geopolitical risk on oil market dynamics. International Journal of Finance & Economics, 27(1), 275-289.

  Peng, J., Li, Z.& Drakeford, B. M. (2020). Dynamic characteristics of crude oil price fluctuation—from the perspective of crude oil price influence mechanism. Energies, 13(17), 4465.

  Reynolds, D.B. and Baek, J. (2012). Much ado about Hotelling: Beware the ides of Hubbert . Energy Economics, 34(1), pp. 162 - 170.

  Shin, S. Y.& Mahmudlu, C. (2020). Global Oil‐Market Strategies of Saudi Arabia and Iran. Middle East Policy, 27(1), 102-114.

  Temkeng, S. D.& Fofack, A. D. (2021). A Markov-switching dynamic regression analysis of the asymmetries related to the determinants of US crude oil production between 1982 and 2019. Petroleum Science, 18(2), 679-686.

  Uddin, G. S., Bekiros, S.& Ahmed, A. (2018). The nexus between geopolitical uncertainty and crude oil markets: An entropy-based wavelet analysis. Physica A: statistical mechanics and its applications, 495, 30-39.

  Valera, H. G. A.& Lee, J. (2016). Do rice prices follow a random walk? Evidence from Markov switching unit root tests for Asian markets. Agricultural Economics (United Kingdom), 47(6), 683-695. https://doi.org/10.1111/agec.12265

  Wang, E.Z.& Lee, C.C. (2020). The Dynamic Correlation between China’s Policy Uncertainty and the Crude Oil Market: A Time-varying Analysis. Emerging Markets. Finance and Trade

  Zaklan, A., Zachmann, G., Neumann, A. (2010). The dynamics of global crude oil production, DIW Discussion Papers, No. 1075, Deutsches Institutfür Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin

  In Persian

  Ebrahimi, M., babaei agh esmaili, M.& kafili, V. (2016). Investigate price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) before and after the financial crisis: Evidence from the Markov regime switching model. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(3), 57-83. doi: 10.22055/jqe.2016.12537. (In Persian)

  Fakari, B., Anooshehpour, A. & Hossein Abadi, H. (2022). The impact of gold prices on global exchange rate fluctuations and ounces. Financial Knowledge of Securities Analysis, 15(55), 133-145. doi: 10.30495/jfksa. 2022.21089. (In Persian)

  Fallahi, F, & Hashemi Dizadj, A. (2010). Energy Consumption-GDP Relationship in Iran: A Markov Switching Approch. Energy Economics REVIEW, 7(26), 131-152. SID. https://sid.ir/paper/99611/en. (In Persian)

  Farshadgohar N, Badpar F. (2013). OPEC Structural Econometric. jemr 2013; 4 (13) :27-41 URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-341-en.html. (In Persian)

  Pordel, P.& Esfandiari, M. (2022). The Effect of Economic Policy Uncertainty on Oil Prices (Case Study: OPEC Countries). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10.22055/jqe.2022.39326.2441. (In Persian)