نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبایی،

3 گروه بیمه، دانشکده بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه‌ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر می باشد. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. لذا پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استحصال معیارهای اولیه، با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی نمودند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از : اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری و فرهنگ سازی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors for Issuing Catastrophic Bonds to transfer the risks of Iran's oil industry to the capital market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kazemi Najaf Abadi 1
  • Mohammad Mahdi Hajian 2
  • Ghadir Mahdavi Kelishmi 3

1 Allameh Tabatabaei, Tehran

2 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Politics. AllamehTabatabai University

3 Insurance Group, Insurance Faculty, Allameh Tabatabaei Univeersity, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the innovations that has been formed in the insurance industry in recent years is transfer the risk to the capital markets. Today, this possibility is provided by issuing insurance bonds and Catastrophe bonds, which are a most important type of insurance-linked securities, can redress inefficiency in the insurance industry. On the other hand, traditional insurance solutions to cover the risks of Iran's oil and gas industry is not efficient and sufficient and using CAT bonds to transfer risks of this industry to capital markets is a necessary and inevitable issue. The aim of this research is to identify effective factors for issuing Catastrophe bonds in Iran's oil and gas industry. On this basis and after reviewing the literature through library studies, 33 factors were identified in the form of seven categories, based on the similarities. Then, based on Delphi method, experts were asked to express their opinions through an iterative questionnaire. After take the experts' opinions in every round, the statistics analysis was performed and the Delphi process was stopped in the third round. Based on the results, the number of thirty-two factors in six categories recognized. Also, by using the method of analytical hierarchy process and reusing the opinions of experts, the criteria and sub-criteria were prioritized and in order of preference with the titles Legislation and Amendment of the Rules, Process Management, Transparency, Knowledge Management, Creation and Strengthening of Software Platforms and Cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Insurance Security
  • Catastrophe Bonds
  • Capital Market
  • Oil Industry