نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران،

2 گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران،(نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چیزی که در بازار سهام ایران بسیار اثر دارد ریسک پذیری بازار اقتصاد و افراد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1395-1399 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد DCC-GARCH است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی DCC-GARCH برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. این آزمایشات همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اخبار گسترده و تنها درآمد ایران، تاثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a model for transmitting oil market fluctuations to parallel financial markets (DCC-GARCH approach)

نویسندگان [English]

  • AHMAD FARHADI 1
  • mehrzad minoei 2
  • Gholamreza Zomoridain 3

1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

What is very effective in the Iranian stock market is the risk-taking of the economy and individuals. When Iran's economy is at greater risk, either by protests or by the possibility of war, the stock index falls. The main purpose of this study is to investigate the existence of fluctuations in the currency, stock and gold and oil markets during the period 2017-2021 using the common t-test and the DCC-GARCH approach.Keywords: Fluctuation, Oil market, Financial market, DCC-GARCH. The statistical population of this study includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2017 to the end of 2021. The reason for choosing this period was the significant fluctuations in exchange rates, coins, oil and stocks. To achieve the purpose of the study, first a descriptive study of coin price trends, exchange rates and stock and oil indices in the Iranian economy was presented and then the conditional correlation between the returns of these assets was estimated using the dynamic DCC-GARCH conditional correlation method. Conditional correlation between currency and stock markets as well as coins and stock exchanges has increased significantly from a period of calm to a period of turmoil. These results are consistent with the results of the transfer test using t-test statistics. The results of the model showed the existence of transitions between the studied markets and there is also evidence of the phenomenon of transitions between the foreign exchange and gold markets. The experiments also showed that the oil market has a major gold,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oscillation transmission
  • oil market
  • financial market
  • DCC-GARCH