نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی بر تخریب محیط‌زیست، انتشار ‌دی‌اکسید کربن، در قالب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس پرداخته می‌شود. برای این منظور از یک مجموعه داده‌های تابلویی مربوط به کشورهای OECD و کشورهای غیر OECD طی سال‌های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه‌ها منحنی زیست‌محیطی کوزنتس برقرار می‌باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای OECD تاثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر OECD و تمام کشورها تاثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی‌اکسید کربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تاثیر مخرب‌تری نسبت به صادرات بر محیط‌زیست در تمامی حالت‌ها داشت. براین اساس می‌توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی‌بر، توضیح‌دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

CO2 Emission and Trade: Distinction between Import and Export of Intermediate and Final Goods

نویسندگان [English]

  • Ali Mazyaki 1
  • Arian Daneshmand 2
  • Mana Mana Shaabani Rad 3

1 Dehkade-ye olampic West Hemmat, Allameh Tabataba'i University

2 Department of Political Economy and Public Policy, Allameh Tabataba'i University

3 M.Sc. Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the role of trade by export and import of intermediate and final goods on environmental degradation, carbon dioxide emission, in the form of the Environmental Kuznets Curve (EKC). For this purpose, a panel data set of OECD, and non-OECD countries from 1998 to 2018 was used. According to the results, the EKC established in all samples. In addition, while with sample of OECD countries, trade has a beneficial or inverse effect in carbon dioxide emissions; with sample of non-OECD countries, and that of all countries, a non-beneficial or direct effect from trade on carbon dioxide emissions prevails. Also, an important conclusion is that imports, regardless of the type of goods, had a more destructive effect on the environment than exports in all samples. Therefore, theories supporting beneficial effects of exports, e.g. improving technology, or destructive effects of imports through energy-intensive products, are better explanations of the issue than theories of destructive consumption of energy resulting from exports, or beneficial effects of imports for the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide Emissions
  • Trade
  • EKC
  • intermediate goods
  • Energy-intensive Technology