نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین‌الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات‌زدایی در کشور خود می‌کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست‌محیطی آنها و در نهایت، افت زیست‌محیطی بین‌المللی می‌شود. دید‌گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می‌دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص‌یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای گروه دی ـ هشت با رویکرد داده‌های پانل می‌باشد. در این مطالعه از داده‌ سال‌های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می‌هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی‌اکسیدکربن اثر معنی‌داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی‌داری بر انتشار دی‌اکسیدکربن داشته‌اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی‌دار بر انتشار دی‌اکسیدکربن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of International Trade and Foreign Direct Investment on Carbon Dioxide Emissions In group D8 with panel data

نویسندگان [English]

  • zarir negintaji
  • Hojat Izadkhasti

Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Today, there are two different perspectives on the long-term effects of international trade on countries' economies in terms of environmental perspective. One view claims that countries are deregulating their country to promote free trade, which reduces their environmental standards and, ultimately, the decline of the international environment. Another view believes that free trade through optimal allocation of resources allows countries to specialize in the production of goods and services in which they have a relative advantage, and hence, improve energy intensity. The purpose of this study is to investigate the effect of international trade and foreign direct investment on carbon dioxide emissions in D8 countries with the panel data approach. This study uses data from 1993 to 2018 from the World Bank. The results show that the coefficient related to the GDP variable is positive and for the GDP square grade is negative, which confirms the Kuznets environmental hypothesis in the studied countries. Foreign direct investment has no significant effect on carbon dioxide emissions. Also, the results show that exports and imports of goods and services have a positive and significant effect on carbon dioxide emissions that is consistent with conventional theories as well as research background. Energy intensity and proportion of urban population have also had a positive and significant effect on carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Foreign Direct Investment
  • Carbon Dioxide Emissions
  • Group D8 Countries
  • Panel Data Approach
برقی اسکویی، محمدمهدی و محمدی بیلانکوهی، احد. (1395). تأثیر تجارت بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت.  فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 25.
برقی اسکویی، محمدمهدی و یاوری، کاظم. (1386) سیاست‌های زیست‌محیطی، مکان‌یابی صنایع و الگوی تجاری (آزمون فرضیه PHH در ایران). پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، 28-1.
بهرامی، الهام؛ بهبودی، داوود؛ سلمانی بیشک و محمدرضا مصطفی‌شکری. (1398). نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 7، شماره 25.
پژویان، جمشید و تبریزیان، بیتاو. (1389). بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی محیط‌ زیست با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی پویا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی،(38)10، 203-175.
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ برقی اسکویی، محمدمهدی؛ صادقی، سیدکمال و قاسمی، ایرج. (1393). تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آلودگی دی‌اکسیدکربن در زیربخش‌های صنعتی ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (9)3، 131-115.
جعفری صمیمی، احمد؛ غلامی، زینب. (1394). اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی: مقایسه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌‌یافته. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 75.
خوش‌اخلاق، رحمان؛ دلالی اصفهانی، رحیم و یارمحمدیان، ناصر. (1390). تحلیل منحنی زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از فرآیند کیفیت زیست‌محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوار. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 6، 104-85.
سلیمی‌فر، مصطفی و دهنوی، جلال. (1388). مقایسه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل. مجلة دانش و توسعه، (29)17، 43-26.
صادقی، سیدکمال؛ حیدری داد، زینب و ممی‌پور، سیاب. (1391). بررسی اثر توسعه اقتصادی و نهادی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منطقه منا (رهیافت پنل پویا). اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی: روش‌ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
عزیزی، زهرا. (1399). تنوع صادراتی و آثار زیست‌محیطی آن در ایران.  فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 181-157.
لشکری‌زاده، مریم و نبوی، غزاله (1387). تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت زیست‌محیطی. مدلسازی اقتصادی، (5)2، 142-127.
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و بستام، مرتضی. (1391). بررسی مسائل زیست‌محیطی و پیش‌بینی انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1 (3)، 109-81.
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و آشنا، ملیحه. (1390). بررسی رابطه انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران. تحقیقات اقتصادی،  46 ( 94)، 173-151.
محمدی، حسین و سخی، فاطمه. (1392) تأثیر تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست. سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 1 (3)، 75-55.
مسنن مظفری، مهدیه و صبوحی صابونی، محمود. (1392). بررسی منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 15 (3)، 80-75.
موسوی، سیدنعمت‌الله (1394). اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه. مجله تحقیقات اقتصادی و توسعه کشاورزی ایران، (3)46، 632-623.
نجاتی، مهدی؛ جلایی، سیدعبدالمجید و باوقارزعیمی، پگاه (1398). بررسی اثر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی‌اکسیدکربن با تأکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 23، شماره 69، صفحات 257 تا 280.
نصراللهی، زهرا و غفاری گولک، مرضیه، (1388). توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 9(35)، 126-105.
Antweiler, W., Copeland, B. R. & Taylor, M. (2001). Is Free Trade Good for the Environment? American Economic Review, 91 (4), pp. 877-908.
Asadpour, A. A. & Scroochi, E. (2012). Investigating the relationship between foreign direct investment, clean energy, trade liberalization, economic growth and energy demand in Iran. Public policy in management (public administration treatise), 4 (9-10), pp. 15-22. [In Persian]
Azizi, Z. (2019). Export diversity and its environmental effects in Iran. Iranian Applied Economic Studies Quarterly, 9 (36), pp. 157-181. [In Persian]
Bahrami, E. Behbodi, D. Salmani, B. & Mostafa Shokri, M. (2018). The role of financial development and trade liberalization on carbon dioxide emissions in Iran. Strategic and macro policies, 7 (25), pp. 124-40. [In Persian]
Barbier, E. B. (1997(. Introduction to the environmental Kuznets curve special issue, Environment and development, Economic growth and the environment: whose growth? Whose environment? World Development, 20, pp. 481-496.
Barqi oskoui, M. M. & Mohammadi Bilankohi, A. (2016). The impact of trade on energy consumption in G8 countries. Economic Modeling Research Quarterly, 7 (25), pp. 119-140. [In Persian]
Barqi oskoui, M. M. & Yavari, K. (2007). Environmental policies, location of industries and business model (PHH hypothesis test in Iran). Iranian Journal of Trade Studies, 11 (42), pp. 1-28. [In Persian]
Claessens, S. & Feijen, E. (2007). Financial Sector Development and the Millennium Development Goals. World Bank Working Paper, 89.
Copeland, B. & Taylor, M.S. (2004). Trade, Growth and the Environment. Journal of Economic Literature, 1(42), pp. 7-71.
Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H. & Wheeler, D. (2002). Confronting the Environmental Kuznets Curve. The Journal of Economic Perspective, 16 (1), pp. 147-168.
Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: a survey. Ecological Economics, 49 (4), pp. 431-455.
Du, Kerui, Yu, Ying & Li, Jing. (2020). Does international trade promote CO2 emission performance? An empirical analysis based on a partially linear functional-coefficient panel data model. Energy Economics,  92 (c), 104983.
Frankel, J. & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? American Economic Review, 89 (3), pp. 379-99.
Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, Energy consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37 (3), pp. 1156-1164.
Hashem Pesaran, M. (2004). General Diagnostic Test for Cross Section Dependency in Panel. CESIFO WORKING PAPER NO. 1229.
Im, Kyung, Hashem Pesaran, M. & Shin, Yongcheol. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics, 115 (1), pp. 53-74.
Jafari Samimi, A. & Gholami, Z. (2014). The effect of economic globalization on environmental sustainability: a comparison of developing and developed countries. Iranian Journal of Trade Studies, No. 75, pages 1-18. [In Persian]
Jensen, V. (1996(. The Pollution Haven Hypothesis and the Industrial Flight Hypothesis: Some Perspectives on Theory and Empirics. Working Paper, vol. 1996.5. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
Jie, He. & Hua, Wang, (2012). Economic structure, development policy and environmental quality: An empirical analysis of environmental Kuznets curves with Chinese municipal data", Ecological Economics, 76 (c), pp. 49-59.
John, A. & Pecchenino, R. (1994). An Overlapping Generations Model of Growth and the Environment. Economic Journal, 104 (427), pp. 1393-1410.
Jones, L. & Manuelli, R. (2001). Endogenous Policy Choice: The Case of Pollution and Growth. Review of Economic Dynamics, 4 (2), pp. 369-405.
Khosh Akhlagh, R. Dalali Esfahani, R. & Yarmohamedian, N. (2011). Kuznets environmental curve analysis using the environmental quality process included in the choice of household consumption basket. Economic Modeling Research Quarterly, 2 (6), pp. 104-85. [In Persian]
Kumbaroglu, G., Karali, N., Arıkan, Y., (2008). CO2, GDP and RET: an aggregate economic equilibrium analysis for Turkey. Energy Policy, 36, pp. 2694-2708.
Lashkarizadeh, M. & Nabavi, G. (1387). The impact of foreign direct investment on environmental quality. Economic modeling. 2 (5), pp. 142-127. [In Persian]
Liu, H., Kim, H., Choe, J. (2019). Export diversification, CO 2 emissions and EKC: panel data analysis of 125 countries Asia-Pacific. Journal of Regional Science, 3(2), pp. 361-393.
 Lotf Alipour, M. R. Fallahi, M. A. & Ashena, M. (2011). Investigating the relationship between carbon dioxide emissions and economic growth. Quarterly Journal of Energy and Trade in Iran, Economic Research, 46 (94), pp. 151-173. [In Persian]
Lotf Alipour, M. R. Fallahi, M. A. & Bestam, M. (2011). Investigating environmental issues and predicting carbon dioxide emissions in Iran's economy. Scientific Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran, 1 (3), pp. 81-109. [In Persian]
Mohammadi, Hossein and Sakhi, Fatemeh. (2012). The impact of trade, foreign investment and human development on environmental performance index. Strategic and macro policies, 1 (3), pp. 55-75. [In Persian]
Mosnan Mozafari, M. & Sabohi, M. (2012). Examining the environmental curve of Kuznets in Iran using the system of simultaneous equations. Environmental Science and Technology, 15 (3), pp. 75-80. [In Persian]
Mousavi, S. N. (2014). The effect of trade liberalization on environmental quality in developed and developing countries. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development, 46 (3), pp. 632-623. [In Persian]
Muhammad, S., Long, X., Salman, M., Dauda, L., (2020), Effect of urbanization and international trade on CO2 emissions across 65 belt and road initiative countries, Energy, Volume 196 (c), 117102.
Nasrollahi, Z. & Ghafari Gulak, M. (1388). Economic development and environmental pollution in the member countries of the Kyoto Treaty and the countries of Southwest Asia. Journal of Economic Sciences, 9 (35), pp. 105-126. [In Persian]
Nejati, M. Jalai, S. A. & Bavaghar Zaeimi, P. (2018). Investigating the effect of production growth and energy consumption on carbon dioxide emissions with emphasis on different economic sectors of Iran. Geography and Planning, 23 (69), pp. 257-280. [In Persian]
Pajuyan, J. & Tabrizian, B. (2010). Investigating the relationship between economic growth and environmental pollution using a dynamic simulation model. Economic Research Quarterly, 10 (38), pp. 175-203. [In Persian]
Panayotou, T. (1997). Demystifying the Environmental Kuznets Curve: Turning a Black Box into a Policy Tool. Environment and Development Economics, 2 (4), pp. 465-484.
Pour Abadolhan, M. Barqi oskoui, M. M. Sadeghi, S. K. & Ghasemi, I. (2013). Analysis of factors affecting the changes in carbon dioxide pollution emissions in Iran's industrial sub-sectors, Applied Economic Studies of Iran, 3 (9), pp. 115-131. [In Persian]
Ren, Shenggang. Baolong, Yuan. Xie, Ma & Xiaohong, Chen. (2014). International trade, FDI (foreign direct investment) and embodied CO 2 emissions: A case study of China’s industrial sectors. China Economic Review, Volume 28 (c), pp. 123-134.
Roca, J. & Alcantara, V. (2001). Energy intensity, CO2 emissions and the environmental Kuznets curve: The Spanish case. Energy Policy, 29 (7), pp. 553 -556.
 Sadeghi, S. K. Heydari Dad, Z. & Mamipour, S. (2011). Investigating the effect of economic and institutional development on the quality of the environment in MENA countries (dynamic panel approach). The first international conference on econometrics: methods and applications, Islamic Azad University, Sanandaj branch. [In Persian]
Salimifar, M. & Dehnavi, J. (2009). A comparison of the environmental Kuznets curve in OECD member countries and developing countries: an analysis based on panel data. Knowledge and Development Journal, 17 (29), pp. 26-43. [In Persian]
Shafik, N. & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic growth and environmental quality: Time series and cross section evidence. Working Papers for World Development Report, World Bank.
Stern, D. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 32 (8), pp. 1419-1439.
Stokey, N., (1998). Are there limits to growth? International Economic Review, 39 (1), pp. 1-31.
Suri, V. & Chapman, D. (1998). Economic growth, trade and energy: implications for the environmental Kuznets curve. Ecological Economics, 25 (2), pp. 195-208.
Tamazian, A. & Rao, B. (2010). Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies. Energy Economics, 32 (1), pp. 137-145.
Tamazian, A. Pinero, J. & Vadlamannati, K.C. (2009). Does Higher Economic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC Countries? Energy Policy, 37 (1), pp. 246-253.
Torras, M. & Boyce, J. K. (1998). Income, Inequality, and Pollution: A Reassessment of the Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, 25 (2), pp. 147-160.
World Bank, (2000). Is Globalization Causing a “Race to the Bottom” in Environmental Standard? PREM economic policy group and development Economics Group.