نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروز در خصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین‌الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات‌زدایی در کشور خود می‌کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست‌محیطی آنها و در نهایت، افت زیست‌محیطی بین المللی می‌شود. دید‌گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می‌دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص‌یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در کشورهای گروه D8 با رویکرد داده‌های پانل می‌باشد. در این مطالعه از داده‌ سال‌های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. در مدل اول، نتایج نشان می‌هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی بدست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می-شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسید کربن اثر معنی‌داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که صادرات اثر مثبت و معنی‌داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته و واردات تأثیری منفی و معنی دار دارد که با نظریات مرسوم و همچنین پیشینه تحقیق همخوانی دارد. شدت انرژی نیز تأثیری مثبت و معنی‌دار بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. برای مدل دوم نیز، فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید شده و سایر متغیرها نیز، تأثیر معنی‌دار و مطابق با مبانی نظری بر انتشار دی‌اکسید کربن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of International Trade and Foreign Direct Investment on Carbon Dioxide Emissions In group D8 with panel data

نویسندگان [English]

  • zarir negintaji
  • hojjat izadkhasti

assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Today, there are two different perspectives on the long-term effects of international trade on countries' economies in terms in terms of environmental perspective. One view claims that countries are deregulating their country to promote free trade, which reduces their environmental standards and, ultimately, the decline of the international environment. Another view believes that free trade through optimal allocation of resources allows countries to be specialize in the production of goods and services in which they have a relative advantage, and hence, improve energy intensity. The purpose of this study is to investigate the effect of international trade and foreign direct investment on carbon dioxide emissions in D8 countries with the panel data approach. This study uses data from 1993 to 2018 of the World Bank. The results show that the coefficient related to the GDP variable is positive and for the GDP square grade is negative, which confirms the Kuznets environmental hypothesis in the studied countries. Foreign direct investment has no significant effect on carbon dioxide emissions. Also, the results show that exports and imports of goods and services have a positive and significant effect on carbon dioxide emissions that is consistent with conventional theories as well as research background. Energy intensity and proportion of urban population have also had a positive and significant effect on carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Foreign Direct Investment
  • Carbon Dioxide Emissions
  • Group D8 Countries
  • Panel Data Approach