نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‏المللی نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 رئیس گروه مطالعه و تحلیل بخش های اقتصادی/ اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران،ساری،ایران

چکیده

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم‌ترین قسمت‌های جهان در سا‏ل‏های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر‏ت‏های منطقه‌‌ای و ابرقدرت‏های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم‏بری قوس یکسان و تلفیق روش‏‏های مختلف تقسیم‏بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت‌شده در حامل‏های انرژی چه میزان باید باشد به‌عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می‌دهد در سهم‏بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم‏بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Investigation of the Share of Caspian Sea Littoral Countries in Oil and Gas Resources (presenting of the equal arc sharing model for the Caspian Sea)

نویسندگان [English]

  • Mohammad mahdi Hajian 1
  • Seyyed Esmaeil Hashemi 2
  • Rahim Saemi 3

1 Assistant Professor, Private Law Group, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in International Oil and Gas Contracts, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Head of the Study and Analysis Group of Economic Sectors, Mazandaran General Directorate of Economic Affairs and Finance,Saari,Iran

چکیده [English]

Strategically, the Caspian region has become one of the most important parts of the world in recent years due to the existence of energy reserves and its transfer to consumer markets consequently it draws the attention of regional powers and global superpowers. After the collapse of the Soviet Union and the increase in the number of coastal countries, different views and opinions have been expressed about the ruling legal regime of the Caspian Sea. This article employs the equal arc sharing model and combines different methods of division, divides the map and area of the Caspian Sea fairly, and tries to pay attention to the principle of justice and fairness simultaneously. The main question of this article is determining the portion of each of the Caspian littoral countries in the harvest of proved reserves in energy resources. The results show that the share of each country in the common area will be 20%. In total, Kazakhstan (28%), Iran (23%), Russia (22%), Turkmenistan (14%), and Azerbaijan (13%) allocate occupancy of the Caspian Sea area.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Geopolitical Capabilities
  • Geo-economics Capabilities
  • Share of the Caspian Sea
Ahmadipour, Z. (2000). Iran's new geopolitics after the Cold War, Geographical Researches, Vol 39, No 39, pp. 11-17.[ In Persian]
Azhdari, B., & Qaini Hesaroye, S. (2010). The role of America and Russia in determining the legal regime of the Caspian Sea, Bimonthly Journal of Iran and Eurasia Developments (Iran), Vol 7, No 35, pp. 28-35. [In Persian]
Bahgat, G. (2005). Oil and Terrorism: Central Asia and the Caucasus, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, Vol. 30, No. 3, pp. 265-283.
Bajrektarevic, A, H. (2015). The Caspian Basin: Legal, Political and Security Concerns, Pipeline Diplomacy and Implications for EU Energy Security, ASIA-PACIFIC RESEARCH AND TRAINING NETWORK ON TRADE, Working Paper, No. 149.
 Bajrektarevic, A, H. (2017). The Caspian Basin: Legal, Political and Security Concerns, Pipeline Diplomacy and Implications for EU, Econstor”, Working Paper Series, No. 149, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT), Bangkok Energy Security, Available at: https://www.econstor.eu/ bitstream/10419/145385/1/ 82462890X.pdf, (Accessed on: 17/7/2019).
Blank, S. (2018). Thinking Big about Caspian Energy, The Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program Joint Center, Available at: https://www.cacianalyst.org/publications/ analytical-articles/item/ 13546-thinking-big-about-caspian-nergy.html, (Accessed on: 11/11/2019).
Cordsman, A. (2012). Energy Risks in North Africa and Middle East, USA, Center for Strategic and International Studies, Available at: http//:www.csis.org/bruke/reports, (Accessed on: 15/1/2015).
Energy Information Administration. (2013). Overview of Oil and Natural Gas in the Caspian Sea Region.
Etaat, J., Nosrati, H., Varzesh, I. (2010). Effective factors in not determining the maritime border lines of the coastal countries of the Caspian Sea, Journal of Strategy, Vol 20, No 61, pp 123-152. [In Persian]
Gelb, B, A. (2005). Caspian Oil and Gas: Production and Prospects, ongressional Research Service, Order Code RS21190 https://digital. library.unt.edu.
Gurbanov, I. (2019). Caspian Convention Signing and the Implications for the Trans-Caspian Gas Pipeline, The Jamestown Foundation, Eurasiaaily Monitor, Vol. 15, No. 127, Available at:https://jamestown.org/program/ caspian-convention-signing-and-the implications-for-the-trans-caspian-gas-pipeline/, (Accessed on: 14/12/2020).
Haqati, M. (2003). Conflict Reaching the Caspian Sea, Post-Communism Issues, Vol 50, No 3, pp. 32-41. [In Persian]
Kamran, H., & Zarai, B, Heydari, A., Motaghi, A. (2012). Caspian region: the arena of competition between regional and extra-regional powers, International Journal of the Iranian Geographical Society, Volume 11, Number 39, pp. 78-104. [In Persian]
Karatayev, M, & Stephen, H. (2020). Establishing and Comparing Energy Security Trends in Resource-Rich Exporting Nations (Russia and the Caspian Sea region). Resources Policy, Vol. 68 (101703), pp.1-10.
Kashani, J. (2014). Common oil and gas resources from the perspective of international law, Tehran, Shahr Danesh publication, second edition, pp. 38-39. [In Persian]
Khodaparast, Y., & Sayadi, M. (2015). Geoeconomic dimensions of energy management of the Caspian region and Iran's energy security, Proceedings of the 6th Energy and Environment Conference. [In Persian]
Khosravi, S., & Farahanifar, M. (2014). Reviewing the legal regime of the Caspian Sea and the positions of the coastal countries regarding oil, National Conference on Future Studies, Humanities and Development. [In Persian]
Malcolm, N. Sh. (2008). The international law of the seas with a view on Iranian issues, translated and research by Alireza Ebrahim Gol and Hassan Khosrowshahi, Khorsandi Publications. [In Persian]
Mammadov, I. (2009). Geopolitics of Energy in the Caspian Sea Region Azerbaijan’s Challenges, http://fletcher.tufts.edu.
Nazemi, M. (2002). The Caspian Sea and International Law: Different Options According to the Opinions of the International Court of Justice, Legal Journal, International Legal Services Office of the Islamic Republic of Iran, Volo 19, No 26-27, pp. 145-348. [In Persian]
Pahlavani, A, K., & Hiraniya, J. (2007). International cooperation and the development of the energy sector (oil and gas) of the Islamic Republic of Iran, a review of Russia's experience, Journal of Strategy, Vol 16, No 47, p. 446. [In Persian]
Pawletta,B,J. (2020). Legal framework for the interstate cooperation on development and transport of fossil natural resources of the Caspian Sea, Journal of World Energy Law and Business, Vol. 13, No. 2,
pp. 169-184.
Pietkiewicz, M. (2020). Legal status of Caspian Sea-problem solved? Marine Policy, Vol. 123, (104321), pp. 1-9.
Shariat Bagheri, M, J., & Jahani, F. (2010). Developments in the exploitation regime of common oil and gas resources in the Mazandaran Sea, Journal of Strategy, Vol 20, No 58, pp. 132-175. [In Persian]
Sofi, F. (2016). Analysis of the international law of the seas with a view on Iran's position in the international field, Ghanonyar Journal of Civil & Legal Sciences quarterly, vol 4, pp. 265-277. [In Persian]
Walizadeh, A., & Sadeghi, M. (2021). The Caspian Sea Legal Regime Convention and Iran's Position in South Caucasus Energy Geopolitics, Central Eurasian Studies, Vol 14, No 1, Pages 153-176. [In Persian]