نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تحریم ابزاری سیاسی است که دولت‌ها از آن برای اثرگذاری روی کشورهای دیگر، بنگاه‌ها و شهروندان آنان استفاده می‌نمایند. یکی از انواع تحریم، تحریم اقتصادی است که ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت‌های وضع‌کننده تحریم می‌باشد. مطالعه اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش‌های مختلف است. در این مقاله اثر شدت تحریم‌های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل شده است تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم‌های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارائه داده شود سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم ازجمله: آلمان، چین، هند، ترکیه و امارات متحده براساس معادله جاذبه به دست آورده شده است. در این مقاله تلاش شده است تمامی تحریم‌ها و قوانین تحریم‌کننده کشور ایران را در حوزه انرژی، در حد فاصل سال‌های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار داده شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثر معنادار، قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می‌باشد، که میزان اثرگذاری تحریم‌های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است. کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Severity of Energy Sector Sanctions and Their Impact on Iran’s Trade: An Application of the Gravity Equation

نویسندگان [English]

 • Taha Shishegari 1
 • Abbas Memarnejad 2
 • Farhad Ghaffari 3
 • Seyed Shamseddin Hosseini 4

1 Ph.D. Candidate of Economics, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

There have been many studies on economic sanctions and the effectiveness of these sanctions. In these studies, the sanction variable treats as one or two dummy variables (binary), to indicate at most four levels (no sanctions-mild sanctions-severe sanctions-comprehensive sanctions). Studying the effectiveness of economic sanctions requires recognizing the extent and severity of sanctions in various sectors, so it is not possible to examine the effectiveness of sanctions and any review of economic sanctions independent of the severity and extent of sanctions. To this end, in this article, we present the severity of sanctions imposed on the energy sector to a variable between zero to five to provide a better indicator to understand the pressure of economic sanctions imposed on the energy sector of Iran. We examine the effectiveness of sanctions by entering the sanctions severity variable on Iran's foreign trade with five major trading partners, including Germany, China, India, United Arab Emirates, and Turkey, based on the gravity equation through an interactive dummy variable method. We tried to present all the sanctions imposed on Iran's energy sector, between 1992 and 2018. The results show a significant and negative effect of the intensity of energy sector sanctions on Iran's foreign trade. China and UAE have the lowest response to sanctions on Iran’s Energy sector. Also, the highest reduction of trade with Iran due to energy sector sanctions is dedicated to India and Germany.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanctions
 • Energy Sector
 • Iran
 • Trade
 • Gravity Equation
 1. آذربایجانی، کریم؛ طیبی، ‌سید کمیل و صفادرگیری، ‌حلیمه. (1394). اثر تحریم‌‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه. تحقیقات اقتصادی، (50)112، 562-539.‎

  حسنی، مهدی و نصر دهزیری، الماس. (1393). اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه تحریم‌های اقتصادی در دو دهه 1330 و 1390. پژوهش‌های سیاست اسلامی، (6)2، 189-163.

  ضیائی بیگدلی، محمدتقی، غلامی، الهام و طهماسبی بلداجی، فرهاد. (1392). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه. پژوهشنامه اقتصادی، (48)13، 119-109.‎

  کازرونی، ‌سیدعلیرضا، اصغرپور، حسین و خضری، ‌اوین. (1395). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371. پژوهشنامه بازرگانی، (20)79، 33-1.‎

  متقی، سمیرا. (1397) تبیین کارایی تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی. نشریه رهیافت انقلاب اسلامی، (50)12، 89-106.‎

  مهدیلو، علی، ابوالحسنی، اصغر و رضایی، محسن. (1398). رتبه‌بندی انواع تحریم‌های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، (2)6 ، 72-47.‎

  Azarbayejani, K., Tayebi, S. K. and Safa Dargiri, H. (2015). The Effect of US and EU Economic Sanctions on Bilateral Trade Flows between Iran and Its Major Trading Partners: An Application of Gravity Model. Journal of Economic Research, 50(3), pp. 539-562. [in Persian]

  Biersteker, T. and Van Bergeijk, P. A. (2015). How and when do sanctions work? The evidence. On target, Report (25): 17-28, EUISS: Brussels.

  Biersteker, T. J., Eckert, S. E., Tourinho, M. and Hudáková, Z. (2018). UN targeted sanctions datasets (1991-2013). Journal of peace research, 55(3), pp. 404-412.

  Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford development studies, 37(3), pp. 229-247.

  Caruso, R. (2003). The impact of international economic sanctions on trade: An empirical analysis. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 9(2).

  Dizaji, S. F. and Van Bergeijk, P. A. (2013). Potential early phase success and ultimate failure of economic sanctions: A VAR approach with an application to Iran. Journal of Peace Research, 50(6), pp. 721-736.

  1. V. McLean and Whang, T. (2010). Friends or Foes? Major Trading Partners and the Success of Economic Sanctions, International Studies Quarterly, 54, pp. 427-447.

  Esfandiary, D. and Fitzpatrick, M. (2011). Sanctions on Iran: Defining and enabling ‘successes. Survival, 53(5), 143-156.

  Giumelli, F. and Ivan, P. (2013). The effectiveness of EU sanctions. EPC issue paper, 76, pp. 1-43.

  Hassani,M., Nasir Dehziri, A. (2014). Political Economy and Resistance Economy; Comparing Economic Sanctions of the 1950s and 2010s.  Journal of Islamic Politics Research , 6(2), pp. 163-189, [in Persian]

  Katzman, K. (2009, June). The Iran Sanctions Act (ISA). Library of congress Washington DC Congressional Research service.

  Katzman, K. (2019, October). Iran sanctions. Library of congress Washington DC Congressional Research service.

  Kazerooni, A., Asgharpour,H. and Khezri,A. (2016). “The Impact of Economic Sanctions on Composition of Major Trade Partners of Iran (1992-2013). Iranian Journal of Trade Studies, (79)20, pp. 1-34, [in Persian]

  Khan, S. and Khan, D. (2013). An Empirical Analysis of Pakistan's Bilateral Trade: A Gravity Model Approach. Romanian Economic Journal, 16(48).

  Mahdilou,A., Abolhasani Histani,A. and Reazei,M. (2019). Ranking of Economic Sanctions and Estimating Hazard of Sanctions Index Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(2), pp. 47-72. [in Persian]

  Meyer, J. A. (2008). Second Thoughts on secondary sanctions. U. Pa. J. Int'l L., 30, pp. 905.

  Motaghi,S. (2018). Explanation of the Effectiveness of Economic Sanctions against Iran from the perspective of Political Economy. Journal of Islamic Revolution Approach, 12(42), pp. 89-106. [in Persian]

  O'Sullivan, M. L. (2010). Iran and the great sanctions debate. The Washington Quarterly, 33(4), pp. 7-21.

  Shirazi, H., Azarbaiejani, K. and Sameti, M. (2016). The Effect of Economic Sanctions on Iran's Exports. Iranian Economic Review, 20(1), pp. 111-124.

  Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran. World Economy, 28(3), pp. 407-434.

  Yang, J., Askari, H., Forrer, J. and Zhu, L. (2009). How Do US Economic Sanctions Affect EU's Trade with Target Countries?. World Economy, 32(8), pp. 1223-1244.

  Ziyaee Bigdeli, M. T., Gholami, E. and Tahmasebi Boldaji, F. (2013). The Impact of Economic Sanctions on Trade in Iran an Application of Gravity Model. Journal of Economics Research (48)13, pp. 109-119. [in Persian]

   

          

   

  استناد به این مقاله: شیشه‌گری، طه؛ معمارنژاد، عباس؛ غفاری، فرهاد؛ حسینی، سید شمس‌الدین. (1401). شدت تحریم‌های بخش انرژی و تأثیر آن بر تجارت ایران، کاربردی از معادله جاذبه، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 44 (11)، 73-103.

   Iranian Energy Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.