نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد بین الملل،گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات زیادی در خصوص تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای هدف و میزان اثرگذاری این تحریم‌ها صورت گرفته‌است.در مطالعات صورت گرفته، متغیر تحریم با یک متغیر مجازی (باینری) یا نهایتا با استفاده از چند متغیر مجازی چهار سطح (عدم وجود تحریم-تحریم ملایم-تحریم شدید-تحریم همه جانبه) وارد مدلسازی شده‌است.مطالعه اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش‌های مختلف می‌باشد،بنابراین نمی‌توان اثرگذاری تحریم و هرگونه بررسی تحریم اقتصادی را مستقل از شدت و میزان تحریم بررسی نمود.برای بررسی دقیق‌تر و رعایت موارد فوق، در این مقاله اثر شدت تحریم‌های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل کرده تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم‌های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارائه دهیم.سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم از جمله: آلمان،چین،هند،ترکیه و امارات متحده بر اساس معادله جاذبه بدست آوردیم.در این مقاله سعی کردیم تمامی تحریم‌ها و قوانین تحریم کننده کشور ایران را در حوزه انرژی ، در حد فاصل سال‌های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار دهیم . در پایان نتایج بدست آمده حاکی از اثر معنادار،قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می‌باشد،که میزان اثر گذاری تحریم‌های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است.کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند.همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The severity of energy sector sanctions and their impact on Iran’s trade :an Application of the Gravity Equation

نویسندگان [English]

  • Taha Shishegari 1
  • Abbas Memarnejad 2
  • Farhad Ghaffari 3
  • Seyed Shamseddin Hosseini 4

1 Ph.D Candidate of Economics , School of Management and Economics , Islamic Azad University Science and Research Branch , Tehran , Iran

2 assistant professor, Department of Economics , School of Management and Economics - - Islamic Azad University Science and Research Branch , Tehran , Iran

3 associate professor, Department of Economics, School of Management and Economics , Islamic Azad University Science and Research Branch , Tehran , Iran

4 associate professor Department of Business Economics , Faculty of Economics , Allameh Tabataba'i University , Tehran , Iran

چکیده [English]

There have been many studies on economic sanctions and the effectiveness of these sanctions. In these studies, the sanction variable treats as one or two dummy variables (binary), to indicate at most four levels (no sanctions-mild sanctions-severe sanctions-comprehensive sanctions). Studying the effectiveness of economic sanctions requires recognizing the extent and severity of sanctions in various sectors, so it is not possible to examine the effectiveness of sanctions and any review of economic sanctions independent of the severity and extent of sanctions. To this end, in this article, we present the severity of sanctions imposed on energy sector to a variable between zero to five to provide a better indicator to understand the pressure of economic sanctions imposed on energy sector of Iran. We examine effectiveness of sanctions by entering the sanctions severity variable on Iran's foreign trade with five major trading partners, including Germany, China, India, United Arab Emirates, and Turkey, based on the gravity equation through interactive dummy variable method. We tried to present all the sanctions imposed on Iran energy sector, between 1992 and 2018. the results show a significant and negative effect of the intensity of energy sector sanctions on Iran's foreign trade. China and UAE have the lowest response to sanctions of Iran’s Energy sector. Also, the highest reduction of trade with Iran due to energy sector sanctions, dedicate to India and Germany.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Energy Sector
  • Iran
  • Trade
  • Gravity Equation