نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. Student in Oil and Gas Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 ستاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در سطح بین‌الملل در صنعت نفت موضوع قراردادهای بخش بالادستی این صنعت است. تغییر و تحول این قراردادها همواره موجب تغییر سهم طرفین قرارداد در آنها و در ارتباط مستقیم با میزان اهمیت منابع هیدروکربنی در اقتصاد جهانی بوده است. هرقدر این نکته پررنگ‌تر جلوه نموده است ساختار قراردادها و جایگاه طرفین در آنها پیچیده‌تر شده است. در این پژوهش به مقایسه دو الگوی قراردادی نفتی ایران (آی پی سی) و مناطق نفت خیز جنوب که اخیراً در صنعت نفت ایران مطرح شدند، می‌پردازیم. این مقایسه با استفاده از معیارهای قرارداد بهینه از منظر اقتصاد هزینه مبادله صورت گرفته است. پرسشنامه‌ای براساس تحلیل سلسله‌مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفت تا نظرات آنها را با توجه به معیارها و گزینه‌ها جویا شویم. براساس نتایج به دست آمده الگوی قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب از نظر خبرگان این صنعت با توجه به معیارهای اقتصاد هزینه مبادله الگوی بهینه معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Iranian Petroleum Contract (IPC) and the National Iranian South Oil Company’s Contract (NISOC) Using Transaction Cost Economic Approach: The Application of the Method of Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • zahra Shoraka 1
  • Hossein Raghfar 2

1 The Comparison between the Iranian Petroleum Contract (IPC) and the National Iranian South Oil Company’s Contract (NISOC) Using Transaction Cost Economic Approach: The Application of the Method of Analytical Hierarchy Process

2 Professor, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the issues which internationally is important in the oil industry is related to the Upstream industry of oil contracts. Changes made in these contracts consist of differences made directly in relation to the importance of the number of hydrocarbon sources and the number of shares each party is going to gain. If more structure of these contracts is emphasized and fortified, more duties and places of each party will be complicated. In this research, the comparison is made between two contract models which have been recently proposed and overviewed. The criterion used in selected contracts is from the National Iranian south oil company (NISOC) and Iranian Petroleum Contracts (IPC). The research has concentrated on the efficient economic cost role used in these contracts. A questionnaire was conducted based on the analytical hierarchy process, and a survey was conducted among the professionals of the oil industry. The results showed that most of those who participated in the survey agreed that the National Iranian South Oil Company’s Contract (NISOC) has a better criterion for the efficient role in economic cost

کلیدواژه‌ها [English]

  • An Iranian Petroleum Contract
  • National Iranian South Oil Company
  • Transaction Cost Economic
  • Analytical Hierarchy Process
اخوان، مهدی و عسگری، محمدمهدی و ایمانی، مقصود. (1394). فرصت‌طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول. پژوهشنامه اقتصاد انرژی، سال چهارم. شماره 16
اخوان، مهدی.(1393). قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 13.
توفیق، فیروز. (1372). ارزشیابی چند معیاری در طرح‌ریزی کالبدی. آبادی، شماره 11.
خاجوی، علی. (1395). مقایسه چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با مدل هیئت وزیران. ماهنامه علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 138.
خورسندی، مرتضی و تکلیف، عاطفه و فریدزاد، علی و طاهری‌فرد، علی و صابری، علی. (1397). محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع متقابل. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 7، شماره 27(3)، صفحات 75-31.
دیباوند، ‌هادی؛ طاهری‌فرد، علی؛ فریدزاد، علی؛ تکلیف، عاطفه و بحرالعلوم، محمدمهدی. (1397). مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 26، سال هفتم.
شکوهی، محمد رضا و نادران، الیاس. (1392). سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله. فصلنامه اقتصاد انرژی، دوره 2، 8(4)،183-163.
طاهری‌فرد، علی وصاحب‌هنر، حامد. (1395). مقایسه قراردادهای IPC با قراردادهای بیع متقابل. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات بخش عمومی (گروه بودجه).
قاسمی، ‌عبدالرسول؛ امامی‌میبدی، علی و الهی، سید مرتضی. (1398). ارزیابی عملکرد روش‌های قراردادی به کار گرفته شده در توسعه میدان گازی پارس جنوبی. مطالعات حقوق انرژی، شماره 10.
قدسی‌پور، حسن. (1384). فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکتیک تهران).
کهن هوش‌نژاد، روح‌الله؛ منظور، داوود و امانی، مسعود. (1397). تحلیل مقایسه‌‌‌ای رژیم قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای نفتی ایران IPC : مطالعه موردی میدان آزادگان. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، شماره 85، سال بیست و ششم.
مهرگان، محمدرضا. (1383).پژوهش عملیاتی پیشرفته. انتشارات کتاب دانشگاهی،چاپ اول.
نصیری اقدم، علی. (1385). اقتصاد هزینه مبادله. جستارهای اقتصادی. شماره 5.
نیایش‌نیا، پیمان؛ غلامپور، سیروس و رعینی دماوندی، مرتضی. (1399). شناسایی طبقه‌بندی و مدیریت تعمیرات در قراردادهای EPC حوزه نفت با استفاده از روش ترکیبی AHP وGRA . پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 36.
هادی، احمد و امامی میبدی، علی. (1396). ارزیابی نظام مالی قراردادهای نفتی ایران با استفاده از تکنیک TOPSIS . فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال 13، شماره 55.
References
Akhavan, M., Asgari, M.M. and Emani, M. (2015). Opportunism in the First Generation of Buy-back Contracts. Iranian Energy Economics, No.14, 4(16), pp.1-29, [In Persian]
Alhiti, Kanaan M., Abdlkareem, Abdulqadir and Mohammed, Amjed. (2021). Risk Management in Iraq Oil Field Kurdistan Regional Government Case Study (upstream). Second International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq.
Black, Geoffrey)2002). A Transaction Cost Model of Contract Choice: The Case of Petroleum Exploration, International Advances in Economic Research,
Fargre,N. and Wells, Jr.)1982). Bargaining Power of Multinationals and Host Government. Journal of International Business Studies, Vol. 13.
Firdous, Ahmad F., Madelon, Sugiyono. and Saluy, Ahmad B.(2021). Supplier/ Partnership Selection System Analysis Based on Analytic Hierarchy Method Process in Oil and Gas Drilling Project. International Journal of Innovative Science and Research Technology
Hsieh, T. Y., Lu, S. T. and Tzeng, C.H. (2004). Fuzzy MCDM Approach for Planning and Design Tenders Selection in Public Office Buildings. International Journal of Project Management.
Luzon, Bushra and Sayegh, M. Sameh (2016). Evaluating Supplier Selection Criteria for Oil and Gas Projects in the UAE Using AHP and Delphi, International Journal of Construction Management.
Lyon, Thomas. P. (2005). Making Capitalism Work: Social Capital and Economic Growth in Italy, (1970-1995). http://www.feem.it
Rossiaud, Sylvain (2014). Opening the Upstream Oil Industry to Private Companies. Cahier De Recherche EDDEN.
Saaty, T.L. (1986). Axiomatic Foundation of Analytical Hierarchy Process. Management Science, Vol. 32, No. 7.
Sayari,A. Rahimi, A. and  Soltanpanah, H. (2021). Designing a Model of Effective Factors in the Failure of Manufacturing Contracts in the Field of Oil and Gas: Using the AHP Technique. International Journal of Nonlinear Analysis and Aplications.  
Schmidt, Klaus M. (2010). Contract Theory, Summer LMU Munich.
Semenova, T. and Al-Dirawi, A. (2022). Economic Development of the Iraq Gas sector in conduction with the Oil Industry. Energies.  
Simon, Herber A. (1996). The Sciences of the Artificial. MIT Press, third edition.
Williamson, O. (1979). Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22, pp. 233-261.
Williamson, O. (1986) Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. Organizational economics, In J. Barney & W. Ouchi (Eds.). San Francisco: Jossey-Bass, pp.98-129.
Williamson, O. (1996). The Mechanisms of Government, Oxford, Oxford University Press
Young, S. (2013). Transaction Cost Economics. In: Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg.
Zadeh, L.A. (1996). On Fuzzy Algorithms. In Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy systems: Selected papers By Lotfi A. Zadeh (PP. 127-147) 13.
 Iranian Energy Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.