نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق قراردادهای دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در سطح بین الملل در صنعت نفت موضوع قراردادهای بخش بالادستی این صنعت است. تغییر و تحول این قراردادها همواره موجب تغییر سهم طرفین قرارداد در آنها و در ارتباط مستقیم با میزان اهمیت منابع هیدروکربنی در اقتصاد جهانی بوده است. هر قدر این نکته پر رنگ تر جلوه نموده است ساختار قراردادها و جایگاه طرفین در آنها پیچیده تر شده است.

در این پژوهش به مقایسه دو الگوی قراردادی نفتی ایران (IPC) و مناطق نفت خیز جنوب (NISOC) که اخیرا در صنعت نفت ایران مطرح شدند،‌ می‌پردازیم. این مقایسه با استفاده از معیارهای قرارداد بهینه از منظر اقتصاد هزینه مبادله صورت گرفته است. پرسشنامه ای براساس تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی طراحی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفت تا نظرات آنها را با توجه به معیارها و گزینه‌ها جویا شویم. براساس نتایج بدست آمده الگوی قراردادی مناطق نفت خیز جنوب (NISOC) از نظر خبرگان این صنعت با توجه به معیارهای اقتصاد هزینه مبادله الگوی بهینه در مقایسه این دو قرارداد معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison between Iranian Petroleum Contract (IPC) and the National Iranian South Oil Company’s Contract (NISOC) Using Transaction Cost Economic Approach: The Application of the Method of Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • zahra shoraka 1
  • Hosain Raghfar 2

1 Ph.D. student of Oil and Gas Economics, Allameh Tabataba'i University

2 professor of alzahra university

چکیده [English]

One of the issues which internationally is important in the oil Industry is related with Upstream industry of oil contracts. Changes made in these contracts consists of differences made directly in relation with the importance of the amount of hydrocarbon sources and the amount of shares each parties is going to gain. The more the structure of these contracts to be emphasized and fortified, the more the duties and place of each parties will be complicated.

In this research the comparison is made between two contracts models which has been recently proposed and overviewed. The criterion used in selected contracts are from National Iranian south oil company (NISOC) and Iranian Petroleum Contracts (IPC). The research has concentrated in the efficient economical cost role used in these contracts.

A questioner was conducted based on analytical hierarchy process, and a survey was conducted among the professionals of oil industry. The results showed that most of those participated in the survey agreed that National Iranian South Oil Company’s Contract (NISOC) has a better criterion on efficient role in economical cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • An Iranian Petroleum Contract
  • National Iranian South Oil Company
  • Transaction Cost Economic
  • Analytical Hierarchy Process