نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

2 رئیس دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

3 رئیس دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن‌ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست‌محیطی در این کشورها شده است. ازاین رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی‌اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی دراین کشورها حائز اهمیت است. دراین مقاله به بررسی تاثیر رشداقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسیدکربن پرداختیم. دراین مقاله به بررسی تاثیر رشداقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسیدکربن پرداختیم. بدین منظور نمونه‌ای شامل ۸ کشورعضو سازمان اوپک برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انتخاب شد. با توجه به وجود اثر مجاورت از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات سرریز از کشورهای همسایه استفاده شده است. نتایج نشان دادکه وابستگی فضایی در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. تجزیه و تحلیل سرریز فضایی به تفکیک نشان داد که هر دو اثر رشد‌اقتصادی و جمعیت شهری محلی (مستقیم) و سرریزفضایی (غیر مستقیم) انتشاردی‌اکسیدکربن کربن در هر کشور و کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد، ولی میزان اثر مستقیم بیش از میزان اثر غیرمستقیم بر کشورهای دیگر است. این واقعیت که آلودگی محیط زیست ناشی از رشد اقتصادی و توسعه مناطق شهری و افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر درهرکدام از این کشورهای مورد مطالعه بر کیفیت محیط‌زیست کشورهای همسایه نیز تاثیر می‌گذارد، زمینه همکاری را بین کشورهای عضو سازمان اوپک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، برای توسعه فناوری تولید انرژی‌های پاک (انواع انرژی های تجدیدپذیر) را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Growth, Energy Consumption and Urbanization on the CO2 Emission of a Selected Group of OPEC Countries: A spatial econometric approach

نویسندگان [English]

  • aram amirnia 1
  • Mansour Zarra nejad 2
  • Hamidreza Abdollahian 3
  • Soheil Saidian 4

1 M.A. in Energy Economics

2 Dean of University Khorramshahr of Marine Science and Technology

3 Head of the Faculty of Economics, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology

چکیده [English]

The swift expansion of urban areas in OPEC member countries and the great reliance their economy has on the consumption of crude oil has led to drastic environmental changes in these states. Therefore, it is important to investigate the factors influencing the emission of CO2 such as economic growth, energy consumption and urbanization in these countries, energy consumption and urbanization in these countries. Economic growth and energy consumption are among the other influential factors. In this article, the effect of economic growth, energy consumption and urbanization on the emission of CO2 has been studied. Thus, a sample of eight OPEC members were chosen for the duration of 2008 to 2018. Due to the effects of proximity, a spatial econometric approach was taken to investigate the spillover effects of neighboring countries. The results showed the existence of spatial reliance between the countries under study. The separate analysis of the spillover demonstrated that the effect of both economic and local urban population growth (direct) and spillover (indirect) increased the emission of CO2 in each country and its neighboring state, but the amount of direct effect was more than the indirect on other countries. The reality that environmental pollution resulting from economic growth and the development of urban areas and the increase of the consumption of nonrenewable energy in each of the countries studied also influences the environment of their neighboring states has laid the foundation for cooperation between neighboring OPEC countries to develop the technology to produce clean, renewable energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • urbanization
  • energy consumption
  • spillover effect
  • CO2 emission