نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ‌گذاری حباب‌ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 1980-2020 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2008-2020 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2008-2020 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد؛ همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته‌ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bubble migration from the oil market to the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Aziz Zaheri Abdehvand 1
  • Amir Hortamani 2
  • Saeed Aghasi 3

1 Ph.D Candidate; Department of Economics; Dehaghan Branch; Islamic Azad University; Dehaghan; Iran.

2 Department of Economics; Dehaghan Branch; Islamic Azad University; Dehaghan; Iran.

3 Department of Management, Dehagan Branch, Islamic Azad University, Dehagan, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the migration of bubbles from the oil market to the stock exchange. First, using the method of Phillips et al. (2015), bubbles were discovered and dated in the Iranian heavy oil market in the monthly period 1980-2020 and the Tehran Stock Exchange in the period 2008-2020.

Then, using the method presented by Gomez-Gonzales et al. (2018), the migration of bubbles from the oil market to the Tehran Stock Exchange in the period 2020-2008 was investigated.

The results showed that Iranian heavy oil has 9 bubble cycles in the period under study.

Also, six bubbles were observed in the period under review for the Tehran Stock Exchange. The findings indicate the closeness of the ninth bubble in the oil market and the fourth bubble in the Tehran Stock Exchange. The hypothesis of bubble migration from the oil market to the Tehran Stock Exchange was tested in this period. Confirmed the results of the acceptance bubble migration from the oil market to the Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • bubbles
  • stocks