نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به مشکلات ومحدودیت استفاده ازمنابع انرژی فسیلی، بهره گیری ازسوختهای زیستی درراستای دستیابی به اهداف توسعه پایدارکاهش انتشارگازهای گلخانه ای، توسعه منطقه ای وامنیت درعرضه انرژی،بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است.لذاباتوجه به اهمیت موضوع درپژوهش حاضرضمن تعیین عوامل مؤثربرتمایل به پذیرش کشاورزان درعرضه بقایای زراعی محصولات گندم وجو جهت تولیدانرژی های زیستی،به براوردارزش اقتصادی بقایای محصولات منتخب درتولیدانرژی بایوگازوبایواتانول پرداخته میشود.براین اساس بااستفاده ازرویکردپیمایشی وازطریق تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان بروجرددرسال 1399،اطلاعات گردآوری وفرضیات پژوهش بااستفاده ازالگوی رگرسیونی لاجیت موردآزمون قرارگرفت. نتایج مطالعه حاکی ازآن است که متغیرهای هزینه جمع آوری(با اثرنهایی 097/0- وکشش 39/7-درصد)،درآمدغیراز کشاورزی(با اثر نهایی 028/0- و کشش 37/6- درصد)واستفاده ازبقایا(با اثر نهایی -014/0- و کشش 06/11- )اثرمنفی برعرضه بقایای کشاورزی برای تولیدانرژی زیستی دارد.تحصیلات(با اثر نهایی 09/0 و کشش 40/4 درصد)وتجربه کشاورز(با اثر نهایی 022/0 و کشش 32/17 درصد)دارای اثرمثبت برعرضه بقایای کشاورزی برای تولیدانرژی زیستی میباشد.مطابق نتایج کشش،تجربه کشاورزان واستفاده خودمصرفی کشاورزان ازبقایا، بیشترین اثر رابرعرضه بقایادرتولیدانرژی زیستی به خود اختصاص میدهند.همچنین نتایج بیانگرآن است که پتانسیل تولیدسالانه بیواتانول ازبقایای گندم و جو معادل 96/63 میلیون لیترمیباشد.به طوری که اگرهمان بقایادرتولیدبایوگاز مورداستقاده قرارگیرندپتانسیل تولیدسالانه بایوگاز معادل 98/88 میلیون مترمکعب می باشد. بر این اساس ارزش اقتصادی تولید بیواتانول و بایوگاز ازبقایای گندم و جودر منطقه موردمطالعه به ترتیب معادل 15349 و430 میلیاردریال محاسبه شده است.لذابراساس نتایج بابرنامه ریزی جهت مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی و سرمایه گذاری دراستفاده از زیست توده بعنوان منابعی پاک جهت تولید انرژی زیستی،میتواند اقدامات مؤثری رادرکاهش وابستگی اقتصاد کشور به انرژی فسیلی وتأمین نیازهای انرژی مردم درمناطق دورافتاده انجام داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the supply of agricultural residues for bioenergy production Case study: Boroujerd city

نویسندگان [English]

  • sepideh Abedi 2
  • zohreh Fereyduni 1

2 Assistant Professor, Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

in the present study,while determining the effective factors on the tendency of farmers to accept the supply of crop residues of wheat and barley products for bioenergy production,the economic value of residues of selected products in biogas and bioethanol energy production is estimated.Accordingly,using a survey approach and by completing a questionnaire by farmers in Boroujerd in1399,data collection and research hypotheses were tested using the logit regression model.The results of the study indicate that the variables of collection cost(with a final effect of-0.097and elasticity of-7.39%),non-agricultural income (with a final effect of -0.028 and elasticity of -6.37%)and use From residues(with a final effect of -0.014 and a tensile strength of -11.6%)has a negative effect on the supply of agricultural residues for bioenergy production. Meanwhile, education (with a final effect of0.09 and elasticity of4.4%)and farmer experience(with a final effect of 0.022 and elasticity of17.32%)have a positive effect on the supply of agricultural residues for bioenergy production.According to the results of traction, farmers 'experience and farmers' use of agricultural residues have the greatest effect on the supply of agricultural residues in bioenergy production.the results also show that the annual production potential of bioethanol from wheat and barley residues is equal to 63.96 million liters.So that if the same residues are used in biogas production, the annual biogas production potential is equal to 88.98 million cubic meters.Accordingly,the economic value of bioethanol and biogas energy production from wheat and barley residues in the study area has been calculated equal to 15349 and 430 billion rials, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural residues
  • Willingness to Accept
  • Biogas
  • Bioethanol
  • Logit Model