نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی،دانشگاه آزاد، خوزستان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی‌های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی‌اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان ـ روسیه ـ آمریکا ـ هند ـ کانادا ـ برزیل و چین) جهان می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده‌اند.  نتایج نشان می‌دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در بلندمدت می‌شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن‌زدا، از ملزومات این مهم می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic and Environmental Effects of Energy Consumption in High-Consumption Countries (Evidence of Vector Regression with Nonlinear Panel Distribution Intervals)

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Kamali Dehkordi 1
  • Abdolkhlegh Ghobeyshavi 2
  • fereshteh Abdollahi 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Economic Development and Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to estimate the nonlinear effect of oil, gas, electricity, and coal energy consumption on carbon dioxide emissions in ten energy-intensive countries (Iran, South Korea, Japan, Germany-Russia-USA-India-Canada-Brazil and China) in the world. Statistics and information used to estimate the nonlinear autoregressive panel model with distributed intervals (PANEL NARDL) have been extracted from the database of the World Bank and the World Energy Organization for the period 1985-2019. The results show that increased consumption of gas, electricity, coal, and oil leads to increased carbon dioxide emissions, while a decrease in their consumption reduces carbon dioxide emissions in the long run. Also, the nonlinear relationship between the per capita of consumption of these four types of energy and the emission of carbon dioxide in high-consumption countries was confirmed by the parent test in the long run. Therefore, reducing the use of fossil fuels and shifting the focus to clean and renewable energy consumption is proposed for the five selected countries, especially Iran, and economic policymakers should prioritize environmental protection by enacting applicable laws. In this way, the creation and development of intelligent infrastructure for the carbon economy and industry are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy consumption
  • environmental quality
  • NARDL PANEL
  • high consumption countries
آقایی، مجید؛ رضاقلی‌زاده، مهدیه و حسینی، مریم. (1397). ثبات مالی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست: شواهد جدیدی از ایران. دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره سیزدهم شماره 26، صفحات 199-171.
تمیزی، علیرضا. (1398). عوامل اقتصادی و محیطی تعیین‎کننده میزان انتشار گاز دی‎اکسید کربن در کشورهای منطقه منا. فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 26، صفحات 130-115.
حجی‌زاده، متین؛ رمضانی، مهدی و حسین‌شاهی بندری، مرجان. (1398). بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان. نشریه شباک، آبان 1398، دوره 5، شماره 8 (پیاپی 47) صفحات 56-51.
راجر پرمن، یوما و جیمز مک گیل، ری. (1382). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، نشر نی، تهران.
سلاطین، پروانه و اسلاهبولچی، سحر. (1395). تأثیر کیفیت محیط زیست بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره 1.
طلوعیان، اکبر. (1385). مدیریت مصرف انرژی و رابطه آن با توسعه پایدار و آلودگی محیط زیست، پنجمین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، https://civilica.Com/doc/ 5237
فلاحی، محمدعلی و حسین‌زاده، فائزه. (1399). تأثیر مصرف انرژی بادی بر انتشار CO2 در ایران و سایر کشورهای منتخب. مجموعه مقالات کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صفحات 34-22.
کهنسال، محمدرضا (1395). آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات هم‌زمان فضایی داده‌های تابلویی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 19، صفحات 216-179.
کهنسال، محمدرضا و بهرامی‌نسب، مهسا (1398).ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 7، شماره 4، صفحات 526-501.
محمدی، سارا؛ مهرگان، نادر و حقانی، محمود. (1389). تحلیل شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت ایران. بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق تهران،https://civilica. Com/doc/133593
نجاتی، مهدی؛ باوقار زعیمی، پگاه و جلایی، عبدالمجید. (1398). بررسی اثر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی‌اکسید کربن با تأکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران. نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 23، صفحات 282-259.
Arroyo, M., Flavio, R. & Miguel, Luis J. (2020). The Trends of the Energy Intensity and CO2 Emissions Related to Final Energy Consumption in Ecuador: Scenarios of National and Worldwide Strategies. Sustainability, Volume 12, Issue 1, https://doi.Org/10.3390/su12010020, pp. 31-38.
Capellán-Péreza, I., de Castro, C. & González, L. J. M. (2019). Dynamic Energy Return on Energy Investment (EROI) and material requirements in scenarios of global transition to renewable energies. Energy Strategy Rev, Volume 26. pp. 1-26.
Ciupageanu, A., Lazaroiu, G. & Barelli, L. (2019). Wind energy integration: Variability analysis and power system impact assessment. Energy. Volume 185. pp. 1183-1196.
Climate change (2014): mitigation OF climate change. J. Cryst. Growth (2014), 10.1016/S0022-0248(00)00575-3
Fogarty, D. (2019). The Straits Times. 6 December 2018. Available online: https://www. Straitstimes. Com/world/studyglobal-co2-emissions-to-hit-record-in-2018 (accessed on 30 October 2019). pp. 1-40
IEA. Statistics report world energy prices. https://www.iea.org/reports/ energy-prices-2020 (2020)
Khalili Araghi, M. & Barkhordari. S (2012). An evaluation of the welfare effects of reducing energy subsides in Iran. Energy Policy, Volume 47, pp. 398-404.
Khan, Z., & Sisi, Z. & Siqun, Y. (2019). Environmental regulations and option: asymmetry effect of environmental regulation on carbon emission using non-linear ARDL. Energ Source Part A, Volume 41, 2019 - Issue 2. pp. 137-155.
Kouyakhi, Nima, Rajabi, Saeed and Shavvalpour (2021). The driving forces of energy consumption and carbon dioxide emissions in Iran's electricity sector: A decomposition analysis based on types of ownership. Cleaner Environmental Systems, Volume 2, 100012, ISSN 2666-7894. https://doi.org/10.1016/j.cesys.2021.100012.
Lazaroiu, G. & Ciupageanu, D.A. (2019). Multi-criteria decision mking in sustainable renewable energy systems. In Proceedings of the 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Sofia, Bulgaria, Volume 4, pp. 332-352.
Longhi, S. (2015). Residential energy expenditures and the relevance of changes in household circumstances. Energy Econ., Volume 49, pp. 440-450, 10.1016/j.eneco.2015.03.018.
Maji, Ibrahim & Adamu, Sagir (2021). The impact of renewable energy consumption on sectoral environmental quality in Nigeria. Cleaner Environmental Systems, Volume 2, pp. 1-13.
Mohd, Noh & Masih Mansur, Nadia (2017). The relationship between energy consumption and economic growth: evidence from Thailand based on NARDL and causality approaches. Online at https://mpra. Ub. Uni-muenchen. De/86384/ MPRA Paper No. 86384, posted 26 Apr 2018. pp. 15-23.
Munir, Kashif & Riaz, Nimra (2019). Energy consumption and environmental quality in South Asia: evidence from panel non-linear ARDL. Environmental Science and Pollution Research. https://doi. Org/10. 1007/s11356-019-06116-8. pp. 1-8.
Nejat, F., Jomehzadeh, M.M., Taheri, M., Gohari, M.Z. & Abd, Majid (2015). A global review of energy consumption, CO2 emissions and policy in the residential sector (with an overview of the top ten CO2 emitting countries. Renew. Sustain. Energy Rev., Volume 43, pp. 843-862, 10.1016/j.rser.2014.11.066
Perry, K. K. (2020). For politics, people, or the planet? The political economy of fossil fuel reform, energy dependence and climate policy in Haiti. Energy Res. Social Science. Volume 63, May 2020, 101397. pp. 1-13.
Querol. X., Baldasano, J., Boldo, E., Borge, R., Casanova, J., Castro, T., Cristóbal, Á., Lanzani, G., Lumbreras, J. & Lutz, M. (2018). Air Quality in Cities. A Global Challenge; Fundació Naturgy: Barcelona. Spain, Volume 4, pp. 1-21
Rahmani, Omeid, Rezania, Shahabaldin, Beiranvand Pour, Amin, Aminpour, Shahram, M., Soltani, Mohammad, Ghaderpour, Yousef, & Oryani, Bahareh (2020). An Overview of Household Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions in Iran. Processes 8, Volume 8, Issue 8, https://doi. org/10. 3390/pr8080994. pp. 1-28.
Rezaei, R. & Ghofranfarid, M. (2018). Rural households’ renewable energy usage intention in Iran: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. Energy 2018, Volume 122, pp. 382-391.
Sasana, H. & Putri, A. E. (2018). The Increase of Energy Consumption and Carbon Dioxide (CO2) Emission in Indonesia. The 2nd International Conference on Energy, Environmental and Information System. Volume 31. https://doi. org/10. 1051/e3sconf/20183101008. pp. 89-110.
Sepehr, M., Eghtedaei, R., Toolabimoghadam, A., Noorollahi, Y. & Mohammadi, M. (2018). Modeling the electrical energy consumption profile for residential buildings in Iran. Sustain. Volume 41, pp. 481-489.
Shittu, O. (2020). Emerging sustainability concerns and policy implications of urban household consumption: A systematic literature review. J. Clean. Prod., Volume 246, pp. 119034.
Soltani, M., Rahmani, O., Ghasimi, D. S. M., Ghaderpour, Y., Pour, A. B., Misnan, S.H. & Ngah, I. (2020). Impact of household demographic characteristics on energy conservation and carbon dioxide emission: Case from Mahabad city, Iran. Energy 2020, Volume 194, pp. 247-259.
Soltani, M., Rahmani, O., Pour, A. B., Ghaderpour, Y., Ngah, I. & Misnan, S. H. (2019). Determinants of variation in household energy choice and consumption: Case from Mahabad City, Iran. Sustainability 2019. Volume 11, pp. 1-28.
World Development Indicators (recently years).
Zahedi, R., Zahedi, A. & Ahmadi, A. (2022). Strategic Study for Renewable Energy Policy, Optimizations and Sustainability in Iran. Sustainability, Volume 14, 2418. https://doi.org/10.3390/su14042418.