نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید‌کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان –روسیه –آمریکا- هند –کانادا –برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالیکه کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیرخطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید‌کربن درکشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تایید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند .در این راستا، ایجاد و توسعه زیر ساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Energy consumption and environmental quality in the world's most widely consumed countries using PANEL NARDL

نویسندگان [English]

  • parvaneh kamali dehkordi 1
  • Abdolkhlegh Ghobeyshavi 2
  • fereshteh Abdollahi 2

1 Assistant Professor. Department of Economics Payame Noor University - Corresponding

2 Master of Economic Planning and Development

چکیده [English]

The aim of this study was to estimate the nonlinear effect of oil, gas, electricity and coal energy consumption on carbon dioxide emissions in ten energy-intensive countries (Iran, South Korea, Japan, Germany-Russia-USA-India-Canada-Brazil and China) is the world. Statistics and information used to estimate the nonlinear autoregressive panel model with distributed intervals (PANEL NARDL) have been extracted from the database of the World Bank and the World Energy Organization for the period 1985-2019. The results show that increased consumption of gas, electricity, coal and oil leads to increased carbon dioxide emissions, while a decrease in their consumption reduces carbon dioxide emissions in the long run. Also, the nonlinear relationship between the consumption of these four types of energy and the emission of carbon dioxide in high-consumption countries was confirmed by the parent test in the long run. Therefore, reducing the use of fossil fuels and shifting the focus to clean and renewable energy consumption is proposed for the five selected countries, especially Iran, and economic policy makers should prioritize environmental protection by enacting applicable laws. In this way, the creation and development of intelligent infrastructure for the carbon economy and industry is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy consumption,
  • environmental quality,
  • NARDL PANEL
  • , high consumption countries