نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 استاد

3 دانشگاه شیراز

چکیده

انرژی از نهاده‌های با اهمیت در تولید محسوب می‌شود که به‌دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع آن، مصرف آن به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل موثر بر مصرف انرژی استان‌ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان‌های ایران است. به همین منظور در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی STIRPAT به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده‌های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1394-1381 استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از وجود رابطهU معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می‌توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Urbanization on Energy Consumption in Iranian Provinces: Spatial Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadraei javaheri 2
  • Elaheh Abbaspour Kazerouni 3

1 Department of Economics, Shiraz University.Shiraz .Iran.

2 Department of Economics, Shiraz University

3 Shiraz university

چکیده [English]

Energy is one of the important inputs in production that due to inefficient and inappropriate use of its resources, its consumption has increased significantly. In this regard, the identification of factors affecting energy consumption in the provinces is important. This study aims to investigate the effect of urbanization on energy consumption in Iranian provinces. To do so, we used the STIRPAT model to design the econometric model. The spatial error econometric model in panel data was used to estimate the effect of urbanization on energy consumption in 28 Iranian provinces from 2002 to 2015. The results show that the relationship between urbanization and energy consumption is an inverted U-shaped. This finding shows that an increase in urbanization first causes to increase and then decrease the energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization
  • Energy Consumption
  • spatial panel data
  • Iranian provinces