نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیاردانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش‌ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی‌های ناشی از مصرف حامل‌های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل‌های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای ‌آب و هوایی نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال‌های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی‌دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of climate change on Iran's natural gas consumption; application of censored regression model (Tobit)

نویسندگان [English]

  • abdorrasoul ghasemi 2
  • Teymour Mohamadi 3

2 associate professor faculty of economics Allame Tabataba'i University

3 Associate Professor in Economics at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Investigating the effects of climate change on different aspects of social life has been the focus of research in recent decades. The importance of energy for development and growth as well as pollution caused by energy carriers has made it necessary to assess the impact of climate change on the consumption of various energy carriers including natural gas. This study designed a model for natural gas demand in which in addition to the conventional economic factors, climate variables are considered. Then, we estimates this model for Iran in the years 2003-2015. The results of the model estimation confirm the significant effect of climate change on natural gas consumption in Iran. In addition, variables of GDP and electricity consumption as well as trend variable had the greatest effect on natural gas consumption in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas Consumption
  • climate change
  • Tobit Regression Model