دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-201