پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (JIEE) - پرسش‌های متداول