پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (JIEE) - اهداف و چشم انداز