پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (JIEE) - واژه نامه اختصاصی