بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

  • غفاری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی
  • غفاری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی
  • غفاری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی