بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای غیر OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست‌محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده‌های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت‌های زیست محیطی کاهش دهنده دی‌اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می‌تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی‌داری مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Technology Changes and Environmental Constraints on Oil Demand in Non-OECD Oil Importing Countries from Iran: Symmetric and Asymmetric Models

نویسندگان [English]

  • Reza Darisavi Bahmanshir 1
  • Ali Akbar Naji Meidani 1
  • Ali Akbar Naji Meidani 2
  • Narges Salehnia 3
1 PhD Candidate of Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Member of faculty, Ferdowsi university of mashhad
3 Assistant Professor, Economics Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad