نویسنده = علی فریدزاد
تعداد مقالات: 3
3. نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-98

10.22054/jiee.2017.7166

زهرا عزیزی؛ علی فریدزاد؛ مرتضی خورسندی