دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-222 
6. بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج. ا. ایران

صفحه 107-129

تیمور محمدی؛ آزاده بردبار؛ علیرضا دقیقی اصلی


7. اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

صفحه 131-170

محمدحسین مهدوی عادلی؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش‌نیا