دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-243 
2. بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران

صفحه 53-77

10.22054/jiee.2017.7304

مرتضی تهامی پور؛ سمانه عابدی؛ رضا کریمی بابا احمدی؛ مرتضی ابراهیمی زاده