دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-230