دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-252 (تابستان) 
7. رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

صفحه 195-225

محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی