تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی بخش خانگی در مناطق شهری ایران (1387-1363): انتخاب بین الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و رتردام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Analysis of Households’ Energy Demand in Urban Areas of Iran (1984-2008): The Choice between the Almost Ideal Demand System and Rotterdam