تحلیل تجزیه شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با تاکید بر رویکرد زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مساله اندازه‌گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش‌های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم‌ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی‌که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال‌های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی‌بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره‌ای نتایج واقعی‌تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Intensity Decomposition Analysis in Iranian Enegy-Intensive Industries Using the Logarithmic Mean Divisia Index with Emphasis on the Chain-Linked and Period-Wise Approach

نویسنده [English]

  • Ali Faridzad
چکیده [English]

The measurement and assessment of energy intensity of economic sectors, especially in developing countries, compose a foremost objective of contemporary energy policy. The Iranian industry sector has more than 25 percent of gross domestic products which has important role in determining effective factors on enrgy intensity. In this study the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI) was applied for energy intensity decomposition analysis with additive and multiplicative method introduction for Period of 2004-2011. The results show that energy intensity in the mentioned period had increased in industry sector. Additionally, intensity effect and activity effect have the most shares in energy intensity docomposition respectively. Also, the results indicate that chain-linked decomposition versus period-wise one has more actuall and reliable results applying for policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Intenstiy
  • Divisia Index Decomposition Analysis
  • Activity Effect
  • Structure Effect. Intensity Effect