نویسنده = محمد مهدی عسگری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 171-193

10.22054/jiee.2019.9920

امیر عباس فرنودی؛ محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی طاهری فرد