تحلیل پویایی‌های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک‌های ساختاری و ثمرات رفاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاضی/علوم ریاضی/علامه طباطبایی/تهران/ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد ریاضی مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه‌های اساسی از مجموعه‌ی درهم‌پیچیده‌ی  بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی‌سابقه‌ ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد  بررسی نقش شوک‌های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک‌های ساختاری بر نوسانات  ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره‌ی زمانی 2006 تا 2016 به‌دست‌آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس[1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک‌های عرضه‌ نفت خام و پس‌ازآن شوک‌های سفته‌بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی‌سابقه‌ ذخایر تجاری نفت خام، داشته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته‌بازی گردیده است.[1]. Inverse problem


6. Net Convenience yield
خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند.


1. Contango

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Dynamics of Crude Oil Commercial Stocks with Respect to Structural Shocks and Convenience yield

نویسندگان [English]

  • Abdolsadeh Neisy 1
  • Teymour Mohammadi 2
  • Sara Azimi 3
  • Akram Mohammadi 4
1 Mathematics/Mathemaics/Alameh Tabataba'i university/Tehran/Iran
2 Economics/Economics/Alameh Tabatabaie
3 -PHD Student of Oil and Gas Economics at Allameh Tabataba'i University
4 Master of Mathematics at Allameh Tabataba'i University